Legislacja

Opublikowano nowe rozporządzenie dot. uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców

9 grudnia 2015

b921b28549c458d3e2ff2158ced81e9bf35fc14e

(531-22)

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (2015.2096). Projekt do publicznej wiadomości podany został kilka miesięcy wcześniej tj. w lipcu 2015 r. Jak wówczas m. inn. uzasadniano: na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami zostały znowelizowane przepisy w zakresie pytań wykorzystywanych na egzaminie dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz dla kandydatów na wykładowców i wykładowców. Nowelizacja wprowadziła m.in. obowiązek egzaminowania na podstawie pytań pochodzących z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu (dotychczas pytania pochodziły z banku pytań przygotowywanych i zatwierdzanych przez właściwego wojewodę). Ponadto na wniosek wojewodów, usunięto minimalną liczbę 20 osób wymaganą do przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców. Projekt dostosowywał także wzór wniosku o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców do aktualnego stanu prawnego, dotychczasowy stał się nieaktualny.

I tak nowy akt określa: szczegółowe warunki oraz zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców; sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy; wzór: wniosku o wpis do ewidencji: instruktorów, wykładowców, legitymacji instruktora, zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców, pieczęci instruktora i wykładowcy, zaświadczenia: o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów lub wykładowców, o ukończeniu kursu uzupełniającego dla instruktorów lub wykładowców, potwierdzającego uczestnictwo w warsztatach doskonalenia zawodowego dla instruktorów lub wykładowców; wysokość: stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę, opłaty za przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, opłaty za wpis do ewidencji instruktorów oraz opłaty za wpis do ewidencji wykładowców. Przepisy przejściowe potwierdzają ważność stosownych zaświadczeń, które wydano na podstawie dotychczasowych przepisów. Ważność – na okres, na jaki zostały wydane – zachowuje legitymacja instruktora.

Rozporządzenie wchodzi w życie 10 stycznia 2016 r. Z tym dniem - zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. poz. 970) - traci moc poprzedzające je rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. (2013.93)