Legislacja

OSK mają szansę szkolić także posiadających uprawnienia

21 marca 2019

OSK mają szansę szkolić także posiadających uprawnienia
- To bardzo ważna informacja, chociaż nie jest nowa. Walczyliśmy o takie rozwiązanie od wielu, wielu lat - mówi Sławomir Moszczyński, instruktor nauki jazdy (fot. Jolanta Michasiewicz)

Grupa posłów wniosła projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, dotyczący ułatwienia osobom (w szczególności mających wieloletnią przerwę w kierowaniu pojazdami) posiadającym prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B lub B+E doszkalanie się w zakresie prowadzenia pojazdy. Przedstawicielem wnioskodawców wybrano posłankę Kornelię Wróblewską. Projekt skierowano do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne oraz do Biura Analiz Sejmowych w celu stwierdzenia zgodności w prawem unijnym.

Wnioskodawcy proponują, aby w rat. 112 ustawy o kierujących pojazdami dodać ust. 1a w brzmieniu: 1a. Doskonalenie techniki jazdy kierowców posiadających prawo jazdy kategorii A1, A2, A, B1, B lub B+E w zakresie niewymagającym specjalistycznej infrastruktury technicznej może być prowadzone przez ośrodki szkolenia kierowców, o których mowa w art. 28.

Takie zajęcia miałyby być skierowane przede wszystkim do osób z wieloletnią przerwą w kierowaniu pojazdami. Takie osoby nie mają często możliwości udziału w dopuszczalnych aktualnie szkoleniach z doskonalenia techniki jazdy z uwagi na wysokie koszty takiego szkolenia oraz mała liczbę ośrodków uprawnionych do przeprowadzania takich szkoleń - uzasadniają swój projekt posłowie. Precyzują: - Aktualnie szkolenie praktyczne osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym jest prowadzone wyłącznie w ośrodkach doskonalenia techniki jazdy. Jest to specjalistyczna działalność gospodarcza wymagająca posiadania m. in. Szczególnej infrastruktury technicznej, takiej jak płyty poślizgowe i inne fragmenty placu manewrowego o obniżonej przyczepności, służące symulowaniu jazdy w warunkach zimowych.

Poproszony o komentarz, wieloletni instruktor nauki jazdy Sławomir Moszczyński powiedział nam: - To bardzo ważna informacja, chociaż nie jest nowa. Walczyliśmy o takie rozwiązanie od wielu, wielu lat. Przypominam, że na nadzień dzisiejszy tych czynności może dokonać instruktor ODTJ. Oferta ośrodków doskonalenia techniki jazdy jest raczej adresowana do osób, które już prowadzą pojazd, a jedynie chcą doskonalić swoje umiejętności. Jeżeli dzisiejszy projekt nie jest czczym mówieniem, myślę że my instruktorzy nauki jazdy i całe grono osób, które chciałyby skorzystać z tego typu usługi będzie bardzo zadowolone. Dodajmy, bo będą mogły zgłosić się do najbliższego ośrodka szkolenia i skorzystać z kilku lekcji w dowolnym czasie, w warunkach ruchu drogowego, z jazd ulicami swojego miasta itd.

Bliski redakcji tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS ekspert radzi ustawodawcy, aby jednocześnie wprowadzili zmianę w ustawie - Prawo o ruchu drogowym, a dokładnie w art. 55 ust. 2, który dozwala jazdę pojazdem oznaczonym „elką” wyłącznie kandydatom na kierowców. Aktualnie przepis brzmi: „Art. 55. 1. Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą literą "L", umieszczoną na pojeździe. W warunkach niedostatecznej widoczności tablica umieszczona na pojeździe, z wyłączeniem tablicy na motocyklu, powinna być oświetlona. Tablica, którą oznaczony jest motocykl, powinna być wykonana z materiału odblaskowego. 2. Podczas kierowania pojazdem do nauki jazdy przez osobę inną niż osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem tablica, o której mowa w ust. 1, powinna być zasłonięta lub złożona. 3. Kierujący pojazdem, przejeżdżając obok pojazdu, o którym mowa w ust. 1, lub jadąc za nim, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność.”

Ośrodki szkolenia kierowców będą miały szansę oferować ważną usługę, a infrastrukturę przecież mają. Do budżetu wpłynie podatek od nowych szkoleń. W pełni zgadzamy się także z opinią, iż proponowana zmiana może pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo na drogach.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia. (jm)