Legislacja

Oświetlenie przejść – resort infrastruktury

27 maja 2021

Oświetlenie przejść – resort infrastruktury
(fot. PEXELS)

Poseł Artur Szałabawka skierował do ministra infrastruktury – o czym informowaliśmy [kliknij] interpelację (interpelacja nr 22488 [kliknij]) w sprawie lokalizacji przejść dla pieszych. Uzasadniając wskazywał, iż w świetle obowiązujących z dniem 1. czerwca przepisów przejścia zyskują nowe znaczenie. Dziś informacje resortu.

Podniesiona kwestia. Sentencję interpelacji poselskiej nr 22488 skierowanej do ministra infrastruktury w sprawie lokalizacji przejść dla pieszych – jej autor Artur Szałabawka konkludował: - Zgodnie z najnowszą nowelizacją przepisów przejścia dla pieszych zyskują nowe znaczenie i wymuszają inne zachowanie zarówno pieszych, jak i kierowców. Niestety oznakowanie wielu przejść dla pieszych pozostawia wiele do życzenia, a ich remonty ograniczają się jedynie do malowania nowych pasów. Oprócz oznakowania pionowego najskuteczniejszą metodą oznaczania przejść dla pieszych jest montaż latarni oświetlających z góry i wskazujących lokalizację pasów ze znacznej odległości. Zapytał ministra czy istnieje możliwość wprowadzenia zapisów prawnych nakładających obowiązek instalowania takiego oświetlenia podczas budowy oraz remontów istniejących przejść?

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury. Odpowiedzi w imieniu adresata interpelacji udzielił Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury. Odnosząc się do zgłoszonej propozycji ustanowienia obowiązku sytuowania latarni oświetlających przejścia dla pieszych podczas budowy oraz remontów po pierwsze wskazał na obowiązek oświetlania przejść: - Zgodnie z § 109 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z późn. zm.), którego przepisy stosuje się przy projektowaniu, budowie oraz przebudowie dróg publicznych i związanych z nimi urządzeń budowlanych, droga powinna być oświetlona ze względów bezpieczeństwa ruchu w szczególności w obrębie przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy. Zatem z przepisów techniczno-budowlanych wynika obowiązek oświetlania przejść dla pieszych na drogach publicznych.

Jednocześnie minister poinformował, iż w resorcie trwają prace nad stworzeniem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, które mają zastąpić obowiązujące dziś przepisy technicznobudowlane i w sposób kompleksowy uregulować kwestie planowania, projektowania, realizacji, eksploatacji i utrzymania dróg publicznych. I precyzuje: - Głównym założeniem podejmowanych prac jest odejście od systemu obligatoryjnych przepisów prawa na rzecz norm nieobligatoryjnych, prezentujących aktualną i sprawdzoną wiedzę, których zastosowanie zagwarantuje spełnienie ramowych wymagań funkcjonalnotechnicznych określonych prawem. Wymagania mają być bardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb wszystkich uczestników ruchu drogowego. Wymagania obligatoryjne określone będą w formie przepisów techniczno-budowlanych, wymagania fakultatywne przyjmą z kolei postać wytycznych i katalogów typowych rozwiązań rekomendowanych przez ministra właściwego ds. transportu.

Rafał Weber przypomina, iż w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu pieszych, w ramach opisanych powyżej prac, już powstały dotychczas m. in. wytyczne dotyczące przejść dla pieszych. Czyli: - tj. WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Zostały one rekomendowane do stosowania przez Ministra Infrastruktury w dniu 20 lipca 2018 r. i są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wr-d. Głównym celem wytycznych jest zapewnienie widzialności pieszego na przejściu dla pieszych poprzez ujednolicenie zasad projektowania, instalowania, odbioru i utrzymania instalacji oświetleniowych w obszarze przejść dla pieszych. Wytyczne zawierają: zasady ogólne oświetlania przejść dla pieszych, procedurę projektowania oświetlenia na przejściach dla pieszych, w tym ustalanie konieczności oświetlania przejść dla pieszych, określanie klasy oświetlenia i zasady doboru rozwiązania oświetleniowego, a także zasady odbioru instalacji oświetleniowych, wymagania dotyczące eksploatacji i monitorowania stanu instalacji oświetleniowych.

Ponadto: - W grudniu 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Dróg i Samorządowych i niektórych innych ustaw, którą przekształcono FDS w Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz rozszerzono katalog zadań mogących uzyskać dofinansowanie m.in. o zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. W ramach zadań powiatowych i gminnych, ze środków Funduszu będzie możliwe uzyskanie dofinansowania na zadania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. Jest to jeden z elementów realizacji polityki rządu, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, w tym szczególnie pieszych w rejonie przejść dla pieszych. Nabory wniosków o dofinansowanie zadań realizowanych na przejściach zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2021 roku przez właściwych miejscowo wojewodów. Obecnie trwa ocena złożonych wniosków pod kątem wpływu na jakość życia mieszkańców oraz na stan bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejścia dla pieszych. Ostateczną listę zadań objętych dofinansowaniem zatwierdzi Prezes Rady Ministrów. W ramach prowadzonego naboru jako obowiązkowe wskazano zastosowanie rekomendowanych przez Ministra Infrastruktury wytycznych: WR-D-41-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych i WR-D-41-4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Do ich stosowania zobowiązano również wnioskodawców składających wnioski o dofinansowanie zadań obwodnicowych ze środków RFRD.

Czyli tylko kwestią czasu jest, aby pod latarniami było coraz jaśniej. (jm)