Legislacja

Parlamentarny Zespół ds. BRD debatował nad projektem tzw. pakietu ustawowego

10 sierpnia 2021

Parlamentarny Zespół ds. BRD debatował nad projektem tzw. pakietu ustawowego
Sejm RP. 9.8.2021. Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego [retransmisja – kliknij] (fot. screen)

W dniu wczorajszym obradował Parlamentarny Zespół ds. BRD. Przedmiotem debaty była informacja w zakresie planów legislacyjnych Rady Ministrów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. m.in. zmiana taryfikatora mandatów, podwyższenie kar dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości, czasowe niedopuszczenie pojazdu do ruchu [projekt rządowy wersja z dn. 2.8.2021 r. - kliknij]. Odbyła się dyskusja z ekspertami i przedstawicielami samorządów. Jak się dowiedzieliśmy W Ministerstwie Sprawiedliwości są „bardzo zaawansowane prace koncepcyjno-analityczne nad kompleksową nowelizacją Kodeksu karnego”.

Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 9. sierpnia br. odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. BRD [retransmisja - kliknij]. W obradach uczestniczyli przedstawiciele: resortu infrastruktury - Konrad Romik, sekretarz Krajowej Rady BRD oraz resortu sprawiedliwości - Bartosz Jakubowski, dyrektor Departamentu Legislacji i Prawa Karnego oraz przedstawiciele strony samorządowej, strony społecznej, środowisk ekspertów. Wysłuchano informacji w zakresie planów legislacyjnych Rady Ministrów oraz na temat rozwiązań, które nie znalazły się w zaproponowanym wykazie zmian, albo które znalazły się i z tych propozycji zostały wycofane, być może nie zostały wycofane, ale mamy tutaj jakieś nieporozumienie komunikacyjne, w każdym razie o jeszcze dodatkowych rozwiązaniach, które można teraz czy w przyszłości wprowadzić w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego - jak to określiła przewodnicząca Zespołu, posłanka Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Odbyła się zapowiedziana dyskusja z udziałem posłów, ale także strony społecznej, samorządowej, zaproszonych gości.

Informacja przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury. Reprezentujący resort infrastruktury - Konrad Romik, sekretarz KRBRD omówił propozycje i harmonogram zmian tzw. pakietu ustawowego, który - jak zaplanowano - wejdzie w życie z dniem 1 grudnia br. Będą realizowane zadania edukacyjne informował mówca, podkreślał znaczenia prowadzonych prac inżynieryjnych nad poprawą dróg np. tych dotyczących poprawy widoczności na przejściach dla pieszych. - Te wszystkie projekty mają służyć radykalnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w ciągu najbliższych lat. A jednocześnie w zakresie zmian legislacyjnych, wszystkich zmian w tym obszarze. Oczekujemy, iż te propozycje i te zmiany przyczynią się do radykalnej poprawy ruchu drogowego, poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w każdej kategorii - konkludował K. Romik.

Informacja przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości. Reprezentujący resort sprawiedliwości - Bartosz Jakubowski, dyrektor Departamentu Legislacji i Prawa Karnego swoją informację rozpoczął stwierdzeniem: - My oczywiście - jak tylko mogliśmy współpracowaliśmy i pomagaliśmy Ministerstwu Infrastruktury w pracach nad tym projektem. Uważamy ten projekt za celowy, zasadny i w istocie w obecnej chwili oddający wszystko to co potrzeba dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego. (…) Nie wykluczamy i trwają prace koncepcyjno-analityczne - one są już bardzo zaawansowane w Ministerstwie Sprawiedliwości - nad tym, do tego projektu, ale oczywiście w odrębnym projekcie, czyli zmian w Kodeksie karnym, do tego projektu dołączyć też kwestie przepadku pojazdu mechanicznego czyli samochodu, którym sprawca w przypadku najpoważniejszych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji się poruszał. Nad tym pracujemy w ramach kompleksowej nowelizacji Kodeksu karnego, uznając że byłoby to doskonałym dopełnieniem projektu Ministerstwa Infrastruktury. Prace te w resorcie są priorytetem, jednak nieznana jest vacatio legis.

W dyskusji podniesiono kwestie:

- ewentualnych planów wprowadzenia do Kodeksu karnego przestępstwa zabójstwa drogowego;

- konfiskaty/przepadku pojazdu, przywołany został przykład Danii, gdzie w tym roku wprowadzono radykalną konfiskatę, z licytacją i przepadkiem; podkreślano, iż nie powinien być to przepadek pojazdu lecz właśnie konfiskata;

- akceptacji, przyzwolenia, tolerancji przekraczania ograniczeń prędkości - dużej kampanii społecznej;

- szczególnie drastycznych przekroczeń prędkości;

- przekraczania prędkości o 50 km/godz. poza obszarem zabudowanym - konsekwencji czyli odbioru uprawnień;

- nielegalnych wyścigów ulicznych, uciekających w pościgach drogowych, jako szczególnie niebezpiecznych zachowań na drodze - w kontekście konfiskaty auta;

- badań pokazujących, że poniesienie wielkości kar wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach; analiz, symulacji jak zmiany wpłyną na brd;

- proporcji zapisów taryfikatora mandatów karnych;

- wprowadzenia w życie okresu przejściowego obowiązującego młodych kierowców, przepisu istniejącego w ustawie o kierujących pojazdami;

- weryfikacji znajomości przepisów ruchu drogowego wśród kierowców;

- odbierania uprawnień do prowadzenia pojazdów i skutecznej egzekucji czyli rozwiązań w celu uniemożliwienia prowadzenia pojazdów osobom, które czasowo czy trwale mają odebrane prawo jazdy;

- braku zmian w zakresie egzekucji przepisów tj. dotkliwości jaką jest nieuchronność kary. Wg środowisk eksperckich egzekucja mandatów za wykroczenia drogowe powinna być prowadzona w uproszczonym postępowaniu administracyjnym, a nie jak obecnie w postępowaniu wykroczeniowym;

- powrotu do orzekania administracyjnego, a postępowania sądowego jako kroku odwoławczego;

- zwiększenia ilości fotoradarów, jak również przywrócenia możliwości stawiania fotoradarów przez samorządy;

- korzystania z aplikacji ostrzegających przed fotoradarami;

- egzekwowania tzw. jazdy na zderzaku;

- odcinkowych pomiarów prędkości na autostradach i drogach szybkiego ruchu;

- nieuchronności kar, problemu z egzekucją wystawianych mandatów, kar administracyjnych;

- likwidacji tzw. nadrabiania punktów karnych - trybu kursów;

- odpowiedniego umocowania systemu odpowiedzialnego za nadzór nad ruchem drogowym, aby kontrole drogowe były i działały; uszczelniania systemu windykacyjnego; weryfikacji niezapłaconych mandatów karnych;

- wskazania miejsc niebezpiecznych i oznakowania ich ograniczeniami prędkości;

- sięgania do doświadczeń innych państw europejskich takich jak np. Austria, Belgia, Dania, Włochy;

- obowiązkowych badań psychologicznych kierowców zawodowych;

- nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w kierunku wyraźnego oznaczania leków, których zażywanie dyskwalifikuje do prowadzenia pojazdu;

i inne.

Była to debata ważna, niestety przy niewielkim, czynnym udziale samych posłów, którzy za moment będą uczestniczyli w procedowaniu projektu nowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Czy będą dostatecznie przygotowani? (jm)