Legislacja

Poparcie dla zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia

3 marca 2014

Posłowie Bogdan Rzońca i Jan Warzecha skierowali do ministra sprawiedliwości interpelację nr 23691 w sprawie utworzenia zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia. Pytają właśnie czy resort rozważa możliwość utworzenia rejestru osób popełniających wykroczenia? Odpowiadając, Michał Królikowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, potwierdził, iż resort popiera tego typu inicjatywę.

Interpelacja nr 23691 do ministra sprawiedliwości

w sprawie utworzenia zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia

Szanowny Panie Ministrze! W związku z nowelizacją Kodeksu wykroczeń podniesiona została granica, od której czyn zabroniony przeciwko mieniu stanowi przestępstwo. Zgodnie z art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W 2014 r. granica pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem w związku z kradzieżą wynosić będzie 420 zł. Przedstawiciele Polskiej Izby Handlu wskazują, że po zmianie przepisów liczba kradzieży będących wykroczeniem pozostała na podobnym poziomie, jednak znacząco wzrosła wartość kradzieży. PIH postuluje utworzenie zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia, do którego wpisywane miały być czyny, których dopuścił się dany złodziej, i sumowana wartość jego kradzieży. W wypadku przekroczenia granicy 420 zł miałaby zostać wyznaczona kara jak za przestępstwo.

W związku z powyższym zwracamy się do Pana Ministra z następującym pytaniem: Czy ministerstwo rozważa utworzenie zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia?

Z poważaniem

Posłowie Jan Warzecha i Bogdan Rzońca

Warszawa, dnia 9 stycznia 2014 r.

ODPOWIEDŹ:

Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na pismo z dnia 16 stycznia 2014 r. (SPS-023-23691/14), przy którym nadesłano interpelację posłów Jana Warzechy i Bogdana Rzońcy w sprawie utworzenia zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1247) podniesiony został z kwoty 250 zł do kwoty 400 zł poziom wysokości szkody różnicujący charakter czynu zabronionego na przestępstwo i wykroczenie. W trakcie prac parlamentarnych posłowie i senatorowie wskazywali na potrzebę rozważenia utworzenia bazy danych sprawców wykroczeń przeciwko mieniu w celu podjęcia skuteczniejszej reakcji prawnokarnej, zwłaszcza w przypadkach gdy ten sam sprawca dopuszcza się kilkakrotnie tego rodzaju czynów.

Odpowiadając na postulaty parlamentarzystów, a także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom organizacji społecznych zrzeszających przedsiębiorców i handlowców detalicznych, minister sprawiedliwości wystąpił do ministra spraw wewnętrznych z prośbą o rozważenie postulatów dot. utworzenia ogólnopolskiego rejestru osób popełniających wykroczenia. Z odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych z dnia 14 stycznia 2014 r. wynika, że popiera on postulat utworzenia zintegrowanego rejestru osób popełniających wykroczenia, z tym że do podjęcia działań w tym zakresie niezbędne będzie uprzednie rozstrzygnięcie zakresu danych przetwarzanych w tego rodzaju systemie oraz analiza koniecznych do spełnienia warunków technicznych tego rodzaju systemu, jak również oszacowanie kosztów tego przedsięwzięcia.

Z wyrazami poważania