Legislacja

Posłowie za projektem ustawy dot. CEPiK, czyli za przesunięciem terminów

8 maja 2018

Posłowie za projektem ustawy dot. CEPiK, czyli za przesunięciem terminów
Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP, przewodniczący Komisji Infrastruktury, dn. 8 maja br. w trakcie 62. Posiedzenia Sejmu RP przedstawił Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (kliknij)

Podczas obrad 62. posiedzenia Sejmu RP w dniu 8 maja br. poseł Bogdan Rzońca w imieniu połączonych komisji sejmowych wniósł o przyjęcie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Przypomnijmy - ustawa nowelizująca ma wejść w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. jednak ich zastosowanie rozpocznie się po ogłoszeniu stosownego komunikatu ministra cyfryzacji i od dat określonych w tych komunikatach, do tego czasu będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe. Kluby zaakceptowały projekt. Do trzeciego czytania projektu ustawy posłowie przystąpią w bloku głosowań, czyli 10 lub 11 maja.

Projekt po pierwszym czytaniu. Wczoraj relacjonowaliśmy pierwsze czytanie (7 maja br.) rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2462), które odbyło się w trakcie wspólnego posiedzenia sejmowych Komisji Infrastruktury i Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu przywołanego projektu ustawy, w dniu 8 maja, sprawozdawca poseł Bogdan Rzońca, rekomendował uchwalenie ustawy (popularnie nazywana ustawą CEPiK-ową), przedstawił Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2485). Informował, iż podczas posiedzenia przedstawiono 4 merytoryczne poprawki, 21 poprawek legislacyjnych i 12 poprawek redakcyjnych. W sumie było to 37 poprawek. Wniosek o przyjęcie uzupełnionego projektu zgłosił poseł sprawozdawca Bogdan Rzońca.

Stanowiska klubów i kół poselskich, pytania. Projekt znalazł poparcie. Posłowie mówili o niepowodzeniach przy wprowadzaniu Centralnej Ewidencji Pojazdów, o raporcie Najwyższej Izby Kontroli, która wskazywała, że zaawansowanie przygotowania Centralnej Ewidencji Kierowców wynosi… 3% Nikt nie wie kiedy poszczególne funkcjonalności programu CEPiK 2.0 wejdą w życie - mówił poseł Arkadiusz Marchewka. Ile lat jest potrzeba do pełnego uruchomienia? - pytał Maciej Masłowski. Paweł Arndt pytał, czy ustawa jest dostosowana do zmian dotyczących ochrony danych osobowych (RODO). Uzasadniał - dotyczy przecież wszystkich kierowców, prowadzących ewidencje itd.

Minister cyfryzacji o harmonogramie wdrażania funkcjonalności CEPiK. Karol Okoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji wyjaśnił, że procedowany projekt jest zgodny z RODO. W kwestii terminów wdrażania poszczególnych funkcjonalności systemu nawet ta przybliżona nie została określona. - Kolejne komunikaty będziemy sygnalizowali w ramach harmonogramu projektu - mówił. Odpowiadając na dalsze pytania i wątpliwości K. Okoński powiedział: - W całym procesie legislacyjnym najważniejszym elementem są konsultacje - zarówno społeczne jak i resortowe. Ten projekt dokładnie taki tryb przeszedł. Ze starostwami, z wydziałami komunikacji, ze stowarzyszeniami, które w tych pracach uczestniczą, jak również z ministerstwem infrastruktury, który jest naszym głównym partnerem, czy też z ministerstwem spraw wewnętrznych. Więc twierdzenie, że projekt jest nieprzygotowany i specjalnie do sejmu przesyłany w ostatniej chwili, na pewno jest nieprawdziwy. Podsumowując jeszcze raz o terminach zostało powiedziane: - Zakładamy, że w okresie najbliższych 2-3 lat jest szansa, aby ten system zakończyć. (…) Na dokładny harmonogram i jasną deklarację z naszej strony poddawany jest konsultacjom.

Dalsze procedowanie. W trakcie posiedzenia komisji Karol Okoński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji informował, iż jeżeli projekt zostanie na trwającym posiedzeniu Sejmu przyjęty, to jest wstępne porozumienie z marszałkiem Senatu, że jeszcze w tym tygodniu ta ustawa byłaby procedowana w Senacie. Wtedy pozostałby podpis Prezydenta.

Przypomnijmy projekt – dotyczy optymalizacji działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK 2.0 i wyeliminowania ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami interesariuszy, w części dotyczącej centralnej ewidencji kierowców (CEK), a także uzupełnienia i uspójnienia przepisów ustawy zmianie ustawy - Prawo o ruchu oraz niektórych innych ustaw. Automatycznie przesunięty zostanie termin wejścia w życie przepisów dotyczących m.in. okresu próbnego itd. (jm)