Legislacja

Projekt nowego rozporządzenia dot. rejestracji pojazdów

25 lutego 2022

Projekt nowego rozporządzenia dot. rejestracji pojazdów
(fot. PIXABAY)

Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów [kliknij]. Minister proponuje nowelizację wobec delegacji zawartej w tzw. pakiecie deregulacyjnym (2021.1517 [kliknij] [kliknij]). Akt musi być zmieniony do 4 września br.

Ten ważny akt wykonawczy musi być zmieniony, bo - jak uzasadniają autorzy projektu: „Konieczność wydania do 4 września 2022 r. przedmiotowego rozporządzenia wynika z art. 1 pkt 16 oraz art. 29 pkt 6 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), tzw. „pakietu deregulacyjnego”, zmieniających delegacje i wytyczne do wydania przez ministra właściwego do spraw transportu rozporządzenia na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a, c i d Prawa o ruchu drogowym. Ponieważ:

- dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c tj. przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z późn. zm.) zachowują moc do dnia 4 września 2022 r.,

- delegacja z art. 76 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym została uzupełniona o lit. d - wzory innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów tj.: wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu, wniosku o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych, nowego dowodu rejestracyjnego lub tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym dla pojazdu, zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym, wniosku o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- w związku z rezygnacją z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej zmianie uległa również delegacji z art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a Prawa o ruchu drogowym.”

Jak podkreśla resort – projekt rozporządzenia stanowi zarówno kontynuację dotychczasowego stanu prawnego jak również wprowadza nowe rozwiązania. Zatem uwzględniono: zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu oraz rezygnacji z obowiązku posiadania nalepki kontrolnej, konieczność opracowania lub zmodyfikowania wzorów wniosków: w tym wzoru wniosku o rejestrację, czasową rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu i wzoru decyzji o rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowaniu pojazdu, zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także wzoru wniosku o wydanie: wtórnika dowodu rejestracyjnego, wtórnika pozwolenia czasowego, nowego dowodu rejestracyjnego, wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz nowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym numerem rejestracyjnym, a także wzoru wniosku o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym.

Zaproponowane rozporządzenie od dnia 4 września 2022 r. zastąpi rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z poźn. zm.). Trwają uzgodnienia międzyresortowe. (jm)