Legislacja

Przedstawiciel rządu prosi o chwilę cierpliwości

19 maja 2022

Przedstawiciel rządu prosi o chwilę cierpliwości
(fot. PIXABAY)

Sejmowa Komisja Infrastruktury pracowała nad projektem  ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk sejmowy nr 1920 [kliknij]). Jest to projekt poselski, który ma na celu stworzenie podstaw prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów przejazdu w celu służbowym prywatnym samochodem z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Obowiązujące przepisy nie odnoszą się do zwrotu pracownikom kosztów poniesionych w trakcie podróży służbowej w związku z przejazdami samochodami elektrycznymi lub hybrydowymi. Stanowisko rządu – negatywne.

Zakres zmian. Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów prywatnych do celów służbowych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. poz. 271, z późn.zm.). W rozporządzeniu tym, poprzez uwzględnienie tylko pojemności silnika pojazdu mechanicznego, określono koszty używania pojazdów do celów służbowych jedynie dla pojazdów spalinowych, i tak zgodnie z § 2, pracodawca pokrywa ww. koszty według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

1) dla samochodu osobowego: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł, b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

2) dla motocykla - 0,2302 zł,

3) dla motoroweru - 0,1382 zł.

projektowane przepisy nie dotyczą pojazdów z napędem elektrycznym lub hybrydowym. Ustawodawca przewiduje zmianę przepisów art. 34a ustawy o transporcie drogowego poprzez zmianę brzmienia na: „Art. 34a. 1. Na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, do celów służbowych, samochody osobowe w tym pojazdy elektryczne i hybrydowe, o których mowa w art. 2 pkt 12 i 14 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektormobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110, z późn.zm.) motocykle i motorowery niebędące własnością pracodawcy. 2. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania pojazdów, o których mowa w ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu mechanicznego, moc elektryczną lub jego pojemność oraz limit kilometrów w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, właściwych ze względu na miejsce zatrudnienia pracownika.”.

I przepisy przejściowe: „Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 34a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż 3 miesiące.”.

Stanowisko rządu. W posiedzeniu Komisji Infrastruktury uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber, który zaprezentował następującą opinię: - Witam serdecznie. Stanowisko rządu jest negatywne nie dlatego, że nie wspieramy czy nie podobają nam się intencje wyrażone w tym projekcie ustawy, bo ten temat i ten problem jest znany w Ministerstwie Infrastruktury i, co ważne, w Ministerstwie Finansów. Wspólnie pracujemy nad rozwiązaniem, jeżeli chodzi o podniesienie stawek za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. Wiemy, że do tego potrzebna jest zmiana ustawy, natomiast chcemy to zrobić w inny sposób. Chcemy to zrobić w sposób bardziej elastyczny, aby za każdym razem, kiedy pojawią się dodatkowe źródła zasilania pojazdów, nie zmieniać ustawy, tylko regulować tę kwestię rozporządzeniem. Krótko mówiąc, w krótkim czasie przygotujemy projekt zmian ustawy o transporcie drogowym. Ten projekt będzie dużo szerszy, będzie kilkuwarstwowy, będzie również dotyczył sfery dodatkowych źródeł zasilania, właśnie pojazdów elektrycznych, hybrydowych czy wodorowych, ale zmiany te dokonuje art. 34a ust. 2, a nie ust. 1. To jest ta różnica, tak jak powiedziałem, różnica znacząca, ponieważ da ona dużo większą elastyczność w sytuacji, kiedy w przyszłości pojawią się inne niż obecnie znane źródła zasilania. Jest więc prośba o chwilę cierpliwości. Pewien czas temu temat ten pojawiał się na Komisji Infrastruktury. Mam nadzieję, że w krótkim czasie spod ręki rządu wyjdzie projekt ustawy, który zadośćuczyni intencjom dzisiaj omawianego projektu z druku nr 1920. Dziękuję bardzo.

Po przeprowadzeniu pierwszego czytania projektu [kliknij] Komisja Infrastruktury proponuje odrzucić projekt i autopoprawkę. [kliknij]. (jm)