Legislacja

Rada Ministrów zatwierdziła zmiany opłat ewidencyjnych

2 grudnia 2008

Rada Ministrów przyjęła m.in. projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym, przedłożony przez ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Jedna ze zmian zakłada skuteczniejsze egzekwowanie obowiązku przekazywania na rachunek Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców należnych opłat ewidencyjnych. Chodzi też o terminowe przekazywanie tych opłat, bo opóźnienia w ich wpłacaniu zmniejszają przychody Funduszu, co nie pozwala na prawidłowe gospodarowanie jego środkami. Zmiana przepisów umożliwi także zaliczenie odsetek od nieterminowo przekazywanych opłat do przychodów Funduszu. Także odsetki od lokat bankowych i środków gromadzonych na rachunku bieżącym Funduszu będą stanowiły jego przychód. Odsetki, jako dodatkowe przychody, mają być przeznaczone na rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Ponadto projekt nowelizacji porządkuje sprawy związane z prowadzeniem centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców. Ma za nie odpowiadać minister kierujący działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne. Dotychczas był to minister kierujący działem administracji rządowej – administracja publiczna. Obydwa działy podlegają ministrowi spraw wewnętrznych i administracji.