Legislacja

Regulacje dotyczące usuwania pojazdów z dróg

24 listopada 2016

9fe67ff5798aaba6fce21830d57e35217c98ef67

(551-146 fot. J. Michasiewicz)

Poseł Zbigniew Sosnowski w interpelacji nr 6436 pytał początkowo ministra infrastruktury i budownictwa, a po zmianie adresata ministra spraw wewnętrznych i administracji o zasadność nowelizacji ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie usuwania z drogi na koszt właściciela pojazdów. Wnosił o ustosunkowanie się do takich kwestii jak: opłaty za płatne parkowanie; centralny rejestr pojazdów pozostających na parkingach strzeżonych z mocy przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym; sytuacje gdy kierowcy zabiegają o odebranie pojazdu, lecz tego uczynić nie mogą oraz przypadku, gdy właściciel pojazdu pomimo starać pojazdu odebrać nie może z parkingu, a jego wartość staje się wielokrotnie niższa niż opłata za parkowanie, którą z mocy prawa musi on uiścić.

Odpowiedzi udzielił Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, który po pierwsze przypomniał, iż przywołana ustawa zawiera dwie, odrębne regulacje dotyczące usuwania pojazdów z dróg, tj. art. 50a oraz art. 130a, różniące się zasadniczo co do istoty, trybu postępowania współpracujących podmiotów oraz skutków nieodebrania pojazdu w terminie. W art. 50a uregulowano kwestię usuwania pojazdów pozostawionych bez wymaganych tablic rejestracyjnych oraz pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane, zatem ww. przepis ma charakter stricte porządkowy. Należy również nadmienić, że szczegółowe zagadnienia w powyższym zakresie zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane. Z kolei usuwanie pojazdów w trybie art. 130a ma charakter interwencyjny i znajduje zastosowanie po stwierdzeniu naruszenia prawa w związku z używaniem pojazdu. W tym zakresie dodatkowo obowiązuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 czerwca z 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej. I dalej czytamy: przyjmując, że w zainteresowaniu Pana Posła pozostają regulacje zawarte w art. 130a ustawy w pierwszej kolejności należy wyjaśnić, iż zasadniczym zadaniem policjanta oraz innego uprawnionego funkcjonariusza jest wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu, po stwierdzeniu ustawowo określonej do tego podstawy oraz powiadomienie o tym fakcie właściwego komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji. Dodatkowo, w ramach procedur dotyczących usunięcia pojazdu w trybie art. 130austawypodmiot, który zadysponował usunięcie jest zobowiązany do powiadomienia właściciela pojazdu oraz – w określonych przypadkach – osoby dysponującej pojazdem na podstawie innego niż własność tytułu prawnego. Ponadto, podmiot ten wydaje zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego, jeżeli pojazd został usunięty w trybie art. 130a ust. 1 pkt 1 ustawy i w odniesieniu do niektórych przypadków zostały spełnione dodatkowe wymagania.

Przechodząc bezpośrednio do omówienia kwestii podniesionych przez Pana Posła pragnę wyjaśnić, że w myśl art. 130a ust. 10ustawyw przypadku, gdy prawidłowo powiadomiony właściciel pojazdu lub uprawniona osoba nie odebrała pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy od jego usunięcia, starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku pojazdu na rzecz powiatu, a zatem okres pozostawania pojazdu na parkingu, w którym to właściciel lub osoba uprawniona może go odebrać, wynosi 3 miesiące. W praktyce jednak, zważywszy na czas potrzebny do wszczęcia i realizacji procedury przewłaszczenia, okres ten jest dłuższy. Należy jednak podkreślić, że w każdej chwili przed upływem wskazanych 3 miesięcy właściciel pojazdu lub inna uprawniona osoba może odebrać pojazd z parkingu, po wcześniejszym uiszczeniu należnych opłat. Warto zauważyć, że im szybciej pojazd zostanie odebrany przez właściciela, tym niższe będą koszty przechowywania pojazdu.

Należy przy tym wskazać, że w przypadku przekroczenia przewidzianego trzymiesięcznego okresu przeznaczonego na odbiór pojazdu, zostaje wszczęta i zrealizowana procedura przepadku pojazdu na rzecz powiatu. Wówczas, zgodnie z art. 130a ust. 10hustawy, koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem pojazdu w dniu wydania owej dyspozycji, bądź – solidarnie – osoba dysponująca pojazdem w tym dniu na podstawie innego niż własność tytułu prawnego (np. umowaleasingu). Decyzję o zapłacie ww. kosztów wydaje starosta.

Warto również nadmienić, że w myśl art. 130a ust. 10justawytermin płatności należności ustalonych ww. decyzją wynosi 30 dni od dnia, w którym stała się ona ostateczna. W razie niedotrzymania tego terminu naliczane są odsetki ustawowe. Należności oraz odsetki podlegają egzekucji administracyjnej w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

I ostatni akapit odpowiedzi: Przedstawiając powyższe pragnę ponownie podkreślić, że służby podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych tylko w niektórych przypadkach uczestniczą w początkowej fazie procedury odbioru pojazdu z parkingu, natomiast nie uczestniczą w fazie końcowej, bezpośrednio związanej z wydaniem pojazdu. Z uwagi na powyższe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji nie gromadzi informacji dotyczących trudności w odebraniu pojazdu z parkingu, jak również nie prowadzi centralnego rejestru pojazdów pozostających na parkingach strzeżonych.