Legislacja

Regulacje w sprawie doradców ds. bezpieczeństwa przewozu ADR

20 czerwca 2012

b64ea1f458dd64dfc586f14fee944ef719324eb3

(Fot.: PD@N 431-49)

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Rozporządzenie określa: warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie przewozu drogowego, przewozu koleją oraz przewozu żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, zwanych dalej "doradcami"; skład komisji egzaminacyjnej, sposób jej działania i tryb jej powoływania, wymagania kwalifikacyjne dla osób wchodzących w jej skład oraz sposób ustalania wysokości ich wynagrodzenia; tryb wydawania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, zwanego dalej "świadectwem doradcy", oraz jego wtórnika; warunki i sposób przechowywania dokumentacji dotyczącej egzaminu oraz dotyczącej wydanych świadectw doradcy, przedłużania terminu ich ważności oraz wydawania ich wtórników; wzór świadectwa doradcy i sposób jego wypełniania; wysokość opłat za egzamin dla doradców; wysokość opłaty za wydanie wtórnika świadectwa doradcy oraz tryb jej wnoszenia. W załączniku opublikowany został wzór świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Akt wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.