Legislacja

Rejestracja sprowadzonych pojazdów: ustawa w Senacie

8 lipca 2019

Rejestracja sprowadzonych pojazdów: ustawa w Senacie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Na 83. posiedzeniu Sejmu RP posłowie 258 głosami za, przy 142 przeciwnych i 26 wstrzymujących się uchwalili rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W nim pomieszczono regulacje dotyczące rejestracji pojazdów sprowadzonych do Polski.

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym wprowadzono przepis, iż decyzją administracyjną starosty podlega karze w wysokości 200-1000 pln właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej gdy nie rejestruje pojazdu na terytorium RP oraz gdy właściciel pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu. Regulacje mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- W rekomendacji zaproponowanych rozwiązań czytamy: - W ustawie - Prawo o ruchu drogowym zaproponowano karę administracyjną nakładaną na osoby i podmioty, które nie rejestrują lub nie wyrejestrowują pojazdów w wymaganym terminie. Zaproponowana kara jest niższa od obecnie obowiązującej sankcji, którą przewiduje art. 97 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, z późn. zm.) i która w formie kary grzywny może zostać wymierzona do wysokości 3000 zł. Zaproponowane przepisy obniżą więc sankcję z 3000 zł do 1000 zł i zarazem obejmą sankcją podmioty gospodarcze, które dotychczas takiej sankcji nie podlegały, w odróżnieniu od osób fizycznych podlegających ww. grzywnie. Jednocześnie w przeciwieństwie do grzywny kara administracyjna za naruszenie ww. obowiązków może zostać wymierzona nie tylko osobom fizycznym, lecz także osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym. Projektowana zmiana wprowadza zatem równość podmiotów wobec prawa.

Ustawa została przesłana do Senatu (Druk nr 1230), na 9 lipca br. zaplanowano posiedzenie Komisji Środowiska i Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. (jm)