Legislacja

Ministerstwo w kwestii ruchu pieszych na rondach

14 kwietnia 2023

Ministerstwo w kwestii ruchu pieszych na rondach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Ministerstwo Infrastruktury odpowiedziało na pytania interpelacji poselskiej w sprawie ruchu pieszych na rondach. Wiceminister Rafał Weber informuje, iż nie widzi uzasadnienia inicjatywy legislacyjnej w przedstawionym zakresie.

Poseł Artur Szałabawka zgłosił interpelację w sprawie ruchu pieszych na rondach [kliknij] [kliknij] nawiązując do nowelizacji przepisów ruchu drogowego w zakresie pierwszeństwa pieszego przed wejściem na przejście dla pieszych. - Błędna interpretacja tego przepisu prowadzi do sytuacji, gdy piesi wkraczają na pasy bez jakiegokolwiek zasygnalizowania kierowcom swego zamiaru. Najczęściej przejawia się to brakiem rozglądania się i zmniejszenia tempa kroku przed tzw. zebrą. W miejscach, gdzie duże skoncentrowanie ruchu pieszych występuje wraz ze wzmożonym ruchem pojazdów, powyższe zachowanie pieszych prowadzi do kongestii. Gdy miejsca te zlokalizowane są w centrach miast, korki tworzą się również na ulicach przyległych. Szczególnym przypadkiem takich lokalizacji są skrzyżowania, gdzie ruch okrężny pojazdów odbywa się wokół wyspy środkowej, przez którą dodatkowo przebiega dwutorowy ruch tramwajów, a ciągi piesze mają ujścia w kilku punktach wyspy, dodatkowo dzielone ze ścieżkami rowerowymi. Jako przykład tego typu skrzyżowania posłużył posłowie szczeciński plac Grunwaldzki.

Co odpowiedział resort? Odpowiadając w imieniu ministra infrastruktury, wiceminister Rafał Weber po pierwsze poinformował: - w interpelacji nieprecyzyjnie wskazano, że „jedną z rewolucyjnych zmian podczas niedawnej nowelizacji przepisów ruchu drogowego, było wprowadzenie pierwszeństwa pieszego przed wejściem na przejście dla pieszych”. Pragnę poinformować, że ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. poz. 463) wprowadziła przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach poprzez nałożenie na kierującego pojazdem obowiązku nienarażania na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na przejściu albo na nie wchodzącego Zgodnie z tymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, za wyjątkiem tramwaju. Ponadto uprzejmie informuję, że kwestia podnoszona w interpelacji dotyczy organizacji ruchu, bowiem przez organizację ruchu rozumie się mające wpływ na ruch drogowy: geometrię drogi i zakres dostępu do drogi, sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zasady i sposób działania sygnalizacji, znaków świetlnych, znaków o zmiennej treści i innych zmiennych elementów. A organizacja ruchu to kompetencja organu zarządzającego ruchem albo podmiotu zarządzającego drogą wewnętrzną właściwy dla danej drogi. W tym konkretnym przypadku organem właściwym jest Prezydent Miasta Szczecina.

I konkluzja: - Mając na uwadze wskazane wyżej wyjaśnienia, uprzejmie informuję Panią Marszałek, że obecnie nie dostrzegam żadnych przesłanek, które pozwalałyby sądzić, że inicjatywa legislacyjna w zakresie przedstawionym w interpelacji Pana Posła Artura Szałabawki jest uzasadniona. (jm)