Legislacja

Resort infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej

2 czerwca 2020

Resort infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa pasażerów komunikacji zbiorowej
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Jak pisaliśmy – pełni obaw – od 1. czerwca br. zmienione zostały limity osób podróżujących środami komunikacji publicznej. Ten rodzaj transportu nie jest najbezpieczniejszy w czasie epidemii koronawirusa a luzowanie maksymalne. Rząd zaleca używanie maseczek ochronnych i mówi o potrzebie zachowania dystansu. I…  

Poseł Franciszek Sterczewski ocenia, iż systematyczne znoszenie ograniczeń w tym zakresie powoduje, iż więcej osób korzysta z komunikacji zbiorowej. Jeszcze w pierwszych dniach maja br. pytał czy zlecone zostało opracowanie przez Główny Inspektorat Sanitarny zasad higienicznych, które po zmienieniu bądź zniesieniu limitów zapewnią bezpieczeństwo pasażerom i pasażerkom, ale także pracownikom i pracownicom komunikacji zbiorowej?

Resort infrastruktury w ramach swoich kompetencji 21. maja informował, iż „Przyjęte rozwiązania w tym zakresie były niezbędne w celu zachowania reżimu sanitarnego skutkującego ograniczeniem możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 przez kierowców realizujących przewozy autobusowe osób jak i pasażerów korzystających z takich przewozów”. Jasne, ale na ile te możliwości zarażenia zmieniły się, aby tak radykalnie wprowadzać łagodzenie przepisów. Dodajmy, iż zmiany dotyczą wyłącznie pasażerów, warunki ochrony kierowców pozostają bez zmian. Tu resort mówi o zwiększającej się mobilności obywateli i korzystaniu z przewozów miejskich. Uzasadnieniem zmiany przepisów ma być umożliwienie przewoźnikom obsługi większej liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Wiceminister Rafał Weber informuje o przepisach obowiązujących od dnia 16 maja 2020 r. Dziś łagodzenie poszło jeszcze dalej. Nowych wytycznych dla branży nie ma więc zacytujmy te obowiązujące dwa tygodnie wcześniej: - Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo kierowców i pracowników sektora transportu, a także zmniejszenie ryzyka zakażenia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, rząd przygotował wytyczne dla przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej, zgodnie z którymi zaleca się:

1. Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy;

2. Promować w miarę możliwości kontakt z klientami za pomocą urządzeń teleinformatycznych (telefon, mail) w miejsce kontaktów bezpośrednich;

3. Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych;

4. Promować regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%);

5. Promować w miarę możliwości używanie rękawic ochronnych podczas wykonywania prac;

6. Upewnić się, że pracownicy oraz klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą. W miarę możliwości zapewnić, kierującym pojazdami, dostępność żeli lub płynów dezynfekujących;

7. Umieścić dozowniki z mydłem lub innym płynem odkażającym w pomieszczeniach w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane;

8. Wywiesić w widocznym miejscu informacje, jak skutecznie myć ręce;

9. Upowszechniać wśród pracowników wiedzę z zakresu BHP;

10. Zwrócić szczególną uwagę na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu;

11. Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%);

12. Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientom, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku;

13. Zapewnić, aby środki transportu oraz urządzenia do przemieszczania wewnętrznego towarów były czyste i higieniczne: • powierzchnie dotykowe, tj. kierownice, klamki, gałki, klawiatury, deski rozdzielcze muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;

14. Zapewnić, aby pomieszczenia biurowe i magazynowe, w których przebywają pracownicy i klienci były czyste i higieniczne: powierzchnie dotykowe takie jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze) muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem; wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Podejmowane przez rząd działania mają na celu maksymalne ograniczanie możliwości zarażenia się chorobą COVID-19 przez kierowców i pracowników firm transportowych, przy jednoczesnym zachowaniu obywatelom dostępu do korzystania z przewozów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki i ułatwiających przemieszczanie się pasażerów.

Niestety w przywołanym dokumencie tak niewiele o pasażerach!

Nie wiem Panie Ministrze kiedy ostatni raz korzystał Pan z możliwości przejazdu autobusem lub metrem – szczególnie w godzinach szczytu? Ja korzystałam w wczoraj i zdecydowanie nie było bezpiecznie! Dodam, iż korzystałam z komunikacji miejskiej w Warszawie, a tu od 1 czerwca br. wprowadzono ograniczenia zalecone nowym rozporządzeniem w opcji tej korzystniejszej dla pasażera. (jm)

(fot. MZA w Warszawie)

Komunikat rzecznika prasowego Urzędu m.st. Warszawy

Ograniczenia w komunikacji miejskiej

Od dzisiaj do pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego może wejść nie więcej pasażerów niż równowartość 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących w danym pojeździe. Przy zajmowaniu miejsc nadal połowa siedzących musi pozostać wolna.

30 maja rozpoczął się czwarty etap znoszenia ograniczeń. Zniesiono obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni otwartej, w której można zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki są jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. pojazdach komunikacji miejskiej.

Nie rezygnujemy z wcześniej wprowadzonych środków ostrożności. W dalszym ciągu pojazdy warszawskiej komunikacji miejskiej są dezynfekowane, a kierowców i motorniczych od pasażerów oddziela specjalna strefa zamknięta. Na drzwiach widnieje również informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą przebywać w pojeździe.

Pomimo odchodzenia od wielu obostrzeń, jedna zasada pozostaje aktualna. Wciąż musimy zachować szczególną ostrożność w kontaktach z innymi oraz zakrywać usta i nos podczas przebywania w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego.

1 czerwca 2020 r.