Legislacja

Resort infrastruktury wskazuje na PWPW

6 czerwca 2022

Resort infrastruktury wskazuje na PWPW
Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP VIII kadencji, ekonomista (fot. Biuro Poselskie)

Poseł Arkadiusz Marchewka skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie braku podłączenia ośrodków szkolenia i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego do systemu, w którym dostępne są profile kierowców zawodowych. Sformułował tam kilka pytań, wśród nich jedno dotyczące ewentualnych roszczeń o odszkodowanie „z tytułu bezczynności w wydawaniu kart kwalifikacji kierowcy?”. Resort zajął stanowisko.

Pytanie posła Arkadiusza Marchewki. - Czy Skarb Państwa uzna roszczenia ośrodków szkolenia, przedsiębiorców transportowych i kierowców o odszkodowanie z tytułu bezczynności w wydawaniu kart kwalifikacji kierowcy? Tak brzmi jedno z pytań sformułowanych w interpelacji poselskiej przez posła Arkadiusza Marchewkę (interpelacja poselska nr 33479 [kliknij]). Kwestia związana jest z zamieszaniem jakie powstało po 6 kwietnia br., z którą to datą w oparciu o zapisy ustawy o transporcie drogowym oraz rozporządzenia wykonawczego (2022.742) zmiany procedur dotyczących szkolenia kierowców zawodowego wprowadzały nowe rozwiązanie: profil kierowcy zawodowego. Jak to przypomina poseł: - Profil kierowcy zawodowego jest udostępniany ośrodkowi szkolenia, szkole, placówce lub centrum, o których mowa w art. 39aa ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, prowadzącym szkolenie osoby, której dotyczy profil, oraz wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego lub okręgowej komisji egzaminacyjnej przeprowadzającym test kwalifikacyjny dla osoby, której dotyczy profil, po przekazaniu przez osobę, której dotyczy profil, numeru, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3, oraz numeru PESEL albo daty urodzenia. Niestety stało się tak, że placówki te 6 kwietnia br. nie miały dostępu do profilów kierowcy zawodowego. Czyli przepis ten nie był wykonywany w praktyce, o czym wielokrotnie informowaliśmy [kliknij]. Poseł A. Marchewka tak podsumował tę sytuację: - Efektem braku należytego wykonania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy jest brak możliwości wykonywania zawodu przez kierowców samochodów ciężarowych i autobusów, którym skończyła się ważność uprawnień zawodowych. Straty ponoszą także ośrodki szkoleń, które nie mogą wykonywać działalności. W branży transportu i logistyki coraz głośniej mówi się zatem o wystosowaniu roszczeń przeciwko Skarbowi Państwa z tytułu bezczynności przy wydawaniu kart kwalifikacji kierowcy o zapłatę odszkodowania w wysokości poniesionych przez poszczególnych przedsiębiorców strat. Plany te wzmagane są faktem, że w dniu 5 kwietnia 2022 roku wydany został komunikat Ministra Infrastruktury w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 769), zgodnie z którym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy ustanowiono na dzień 6 kwietnia 2022 r., a zatem zaledwie na jeden dzień od wydania komunikatu.

Stanowisko resortu infrastruktury. Na interpelację z dnia 17 maja br. już 1 czerwca udzielona została w imieniu ministra infrastruktury odpowiedź [kliknij]. Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie zwięźle informuje: - Odnosząc się do pytania, czy Skarb Państwa uzna roszczenia ośrodków szkolenia, przedsiębiorców transportowych i kierowców o odszkodowanie z tytułu bezczynności w wydawaniu kart kwalifikacji kierowcy, należy wskazać, że podmiotem odpowiedzialnym za wydawanie kart kwalifikacji kierowcy jest PWPW S.A. Niemniej jednak resort infrastruktury monitoruje kwestę przejściowego braku możliwości wydawania kart kwalifikacji kierowcy i konsekwencji, jakie ono wywołało. Odpowiedź jest szersza. Zacytujemy jeszcze dwa fragmenty odnoszące się do roli przywołanej Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych: - Podczas prac nad ww. komunikatem Ministerstwo Infrastruktury otrzymało informację o problemach z wdrożeniem profilu kierowcy zawodowego i rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy. Podjęto w Ministerstwie Infrastruktury również decyzję o wstrzymaniu wydania tego komunikatu. Po uzyskaniu jednak pisemnego potwierdzenia z PWPW S.A., że spółka ta jest gotowa do wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy od dnia 6 kwietnia br., komunikat o wdrożeniu ww. rozwiązań został ogłoszony w dniu 6 kwietnia br. ze wskazaniem, że termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy ustanawia się na dzień 6 kwietnia 2022 r.Mimo jednak pisemnego potwierdzenia przez PWPW S.A. ww. rozwiązania nie zostały wdrożone. Nastąpiło to dopiero w dniu 12 kwietnia br. Brak rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie karty kwalifikacji kierowcy generuje problemy przy wydaniu świadectwa kierowcy, bowiem do wydania świadectwa kierowcy, zgodnie z art. 32b ust. 5 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym, jest potrzebna karta kwalifikacji kierowcy. (jm)