Legislacja

Resort nie zamierza

17 lutego 2020

Resort nie zamierza
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy Ministerstwo Infrastruktury podejmie się zmiany przepisów na korzyść kierowców zabytkowych motocykli? Sugerowało zmianę przepisów poprzez usunięcie zapisu dotyczącego maksymalnej pojemności pojazdu – w ten sposób dostępne byłyby uprawnienia wynikające z posiadania prawa jazdy kat. B także do kierowania motocyklem historycznym. Resort infrastruktury odpowiedział – nie zamierzamy.

Ministerstwo Infrastruktury zajęło stanowisko w spawie rozszerzenia uprawnień do kierowania motocyklem o co pytali Dariusz Kurzawa i Paweł Szramka. Autorzy interpelacji poselskiej niekorzystnymi dla posiadaczy prawa jazdy kat. B uznali obowiązujące przepisy upoważniające do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Przypomnijmy warunki: posiadanie prawa jazdy kat. B minimum 3 lata; motocykl o pojemności skokowej do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 15 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. I te wymogi okazują się niekorzystne dla posiadaczy motocykli zabytkowych, albowiem te nie spełniają wszystkich wymogów – mają niewiele, ale większą pojemność. Stąd sugestia o usunięcie zapisu dotyczącego maksymalnej pojemności pojazdu, a pozostawienie jedynie ograniczenia dotyczącego mocy.

W imieniu ministra infrastruktury wyjaśnienia złożył Rafał Weber, sekretarz stanu w resorcie. Informował i uzasadniał: - Uprawniania do kierowania pojazdami regulowane przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.), w tym także uprawnienia do kierowania motocyklami są bezpośrednią implementacją do prawa polskiego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. nr 2006/126/WE w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 403 z 30.12.2006 z późn. zm.). Możliwość kierowania poszczególnymi rodzajami pojazdów w zakresie kolejnych kategorii prawa jazdy określona w przepisach art. 6 ustawy o kierujących pojazdami jest bezpośrednim przeniesieniem do prawa polskiego uregulowań zawartych w przepisie art. 4 ww. dyrektywy. Dodał: - Należy wskazać, że wprowadzona w ostatnim czasie możliwość kierowania motocyklami o pojemności skokowej silnika do 125 cm3 przez osoby posiadające prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat oraz możliwość kierowania motocyklami 3 kołowymi jest realizacją derogacji, którą dopuszcza przepis art. 6 ust. 3 ww. dyrektywy. Zgodnie z tym przepisem wprowadzone rozszerzenie uprawnień jest ważne tylko na terytorium państwa, które je wprowadziło. Przedmiotowy przepis jednoznacznie wskazuje, że rozszerzenie uprawnień może dotyczyć wyłącznie umożliwienia kierowania motocyklami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, czyli motocyklami o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Dalsze odstępstwa czy rozszerzanie tych uprawnień byłoby działaniem niezgodnym z przepisami dyrektywy. I konkluduje: - Mając na względzie powyższe uprzejmie informuję, że Ministerstwo Infrastruktury nie zamierza podejmować działań zmierzających do dalszego rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami kategorii B w zakresie niezgodnym z dyrektywą 2006/126/WE w sprawie praw jazdy. (jm)