Legislacja

Resort sprawie publicznego transportu zbiorowego

23 września 2020

Resort sprawie publicznego transportu zbiorowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do resortu infrastruktury wpłynęła prośba o wyjaśnienie w ważnych kwestiach publicznego transportu zbiorowego. Pytania dotyczyły ewentualnych rekompensat dla przewoźników komercyjnych, w sytuacji gdy powiat nie podejmuje się organizacji publicznego transportu zbiorowego; odraczania obowiązku organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz partycypacji w rekompensowaniu sutków pandemii.

Sekretarz stanu w resorcie – Rafał Weber składając szczegółową informację przypomniał, iż zasady organizacji i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym realizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej m. in. w transporcie drogowym, zostały określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2475, z późn. zm.). Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym określa zasady finansowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej wykonywanych przez operatora publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zawieranej z organizatorem. Odwołał się do art. 50 ust. 1 aktu: - Przepisy tej ustawy określają sposób funkcjonowania i organizacji przewozów transportem publicznym, między innymi, poprzez wyznaczenie organizatorów publicznego transportu zbiorowego wskazując, że są nimi jednostki samorządu terytorialnego. Od tego momentu jednostki samorządu terytorialnego jako organizatorzy publicznego transportu zbiorowego mają możliwość organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Ustawa nie nakłada obowiązku organizacji przewozów o charakterze użyteczności publicznej i decyzje o organizacji takich przewozów organizatorzy publicznego transportu zbiorowego tj. jednostki samorządu terytorialnego organizatorzy podejmują samodzielnie stosownie do własnych możliwości organizacyjnych i finansowych, a także z uwzględnieniem zapewnienia potrzeb przewozowych pasażerów w regionach, gdzie dostępność transportu publicznego nie jest wystarczająca. I podsumował: - Informuję, że umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest zawierana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego (jednostkę samorządu terytorialnego) z operatorem publicznego transportu zbiorowego, którym może być m.in. przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozów osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie. Art. 25 ust. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym określa obligatoryjne elementy tej umowy. W umowie o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego określa się m.in. zasady rozliczeń, w szczególności zasady podziału kosztów za realizację usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, z uwzględnieniem stosowania przez operatora ulg ustawowych oraz ulg ustanowionych na obszarze właściwości danego organizatora, a także sposób w jaki jest obliczana rekompensata. Jednocześnie należy wskazać, że przewozy o charakterze użyteczności publicznej mogą funkcjonować z wykorzystaniem środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, który został powołany do życia ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1123, z późn. zm.) Ustawa przewiduje wsparcie finansowe ze środków budżetowych dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego na uruchamianie nowych linii komunikacyjnych oraz odtworzenie połączeń, które zostały zlikwidowane, z wyłączeniem komunikacji miejskiej. Wsparcie jest przekazywane za pośrednictwem wojewodów jako dofinansowanie przez rząd zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie autobusowej komunikacji publicznej. W sytuacji gdy przewozy o charakterze użyteczności publicznej funkcjonują z wykorzystaniem środków Funduszu warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora kwoty deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości nie mniejszej niż 10%. W aktualnych warunkach epidemii choroby COVID-19 dofinansowanie ze środków Funduszu stanowi istotne wsparcie dla organizatorów publicznego transportu zbiorowego i stwarza większe możliwości dla uruchamiania przewozów, a operatorom zapewnia stabilne warunki dla świadczenia usług.