Legislacja

Resort uległ w sprawie terminu wymiany ciągników siodłowych. Teraz rok 2026

26 lipca 2023

Resort uległ w sprawie terminu wymiany ciągników siodłowych. Teraz rok 2026
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Wykazu prac legislacyjnych Ministerstwa Infrastruktury zostało wpisane rozporządzenie Ministra Infrastruktury nowelizujące to w sprawie warunków technicznych pojazdów. Regulowana kwestia to zapowiedziany obowiązek wykorzystania do nauki jazdy i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C+E zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i przyczepy spełniających określone wymagania. Czy resort uległ naciskom środowiska? Tak! Zaproponowano nowy termin – 31 grudnia 2026 r.

Projekt rozporządzenia. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało informację o przygotowywanym: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. To akt wykonawczy, którego delegacją jest art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.).

Przepisy obowiązujące. Obowiązujące rozporządzenie uchyliło § 43 w ust. 4 pkt 10 zawierający obowiązek wykorzystania do nauki jazdy i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C+E zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego (stosowanego do nauki jazdy i egzaminowania w ramach kategorii C) i przyczepy spełniających określone wymagania. Jednocześnie wprowadzono nowy pkt 11 a w nim obowiązek wykorzystania w zakresie kategorii prawa jazdy C+E zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą. Cytujemy: „11) zespół pojazdów w zakresie prawa jazdy kategorii C+E powinien składać się z ciągnika siodłowego z naczepą, przy czym zespół pojazdów powinien: a) mieć długość co najmniej 16 m, b) być wyposażony w układ przeniesienia napędu z ręczną albo automatyczną skrzynią biegów umożliwiającą ręczny wybór biegów przez kierowcę, c) mieć dopuszczalną masę całkowitą co najmniej 20 t, d) mieć szerokość co najmniej 2,40 m, e) osiągać prędkość co najmniej 80 km/h, f) mieć rzeczywistą masę całkowitą co najmniej 15 t, g) mieć skrzynię ładunkową naczepy zamkniętą o szerokości i wysokości co najmniej takiej samej jak kabina, o ile widoczność do tyłu jest możliwa wyłącznie przy użyciu lusterek zewnętrznych samochodu; długość skrzyni ładunkowej powinna odpowiadać długości naczepy;”.

Dodatkowo w ww. rozporządzeniu nowelizacją z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającą rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (2019.2560 [kliknij]) wprowadzono w § 2 i § 3 dwa przepisy przejściowe, w których określono daty stosowania wprowadzonych zmian celem zapewnienia odpowiedniego czasu na dostosowanie się krajowych ośrodków szkolenia kierowców do nowych wymagań, co związane jest z koniecznością wymiany posiadanego taboru pojazdów i poniesienia znacznych wydatków na zakup ciągników siodłowych. Cytujemy: „§ 2. Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, o którym mowa w § 43 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, może odpowiadać dotychczasowym warunkom technicznym do dnia 31 grudnia 2024 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2034 r. Przepis stosuje się do pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r. § 3. Zespół pojazdów przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E dostosowuje się do wymagań, o których mowa w § 43 ust. 4 pkt 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, nie później niż do dnia 31 grudnia 2024 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż do dnia 31 grudnia 2034 r.” (2019.2560).

Potrzeba wprowadzenia zmian. Jak czytamy w uzasadnieniu zmian wprowadzonych projektem wprowadzonym do wykazu prac legislacyjnych 20 lipca 2023 r. resort rozpatrzył postulaty środowiska ośrodków szkolenia i egzaminowania: „Mając na uwadze liczne postulaty płynące ze środowiska związanego z ośrodkami szkolenia kierowców, jak również stanowisko Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, wskazujące na bardzo trudną sytuację finansową branży szkoleniowej i wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, w szczególności biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, zachodzi konieczność przedłużenia okresu przejściowego dotyczącego możliwości przeprowadzania szkolenia, jak i egzaminowania kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii C+E zarówno zespołami pojazdów, w skład których wchodzi ciągnik siodłowy wraz z naczepą, jak również pojazdem ciężarowym wykorzystywanym dotychczas do uzyskania uprawnień prawa jazdy kategorii C wraz z przyczepą.”.

Proponowane zmiany. Resort zaproponował właśnie wprowadzenie nowych terminów. A tu: - W konsekwencji tego w drodze nowelizacji rozporządzenia z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia proponuje się następujące przesunięcie terminów:

1. w § 2 w ust. 1: możliwość wykorzystania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E – samochód ciężarowy + przyczepa – do dnia 31 grudnia 2026 r., a dla ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – do dnia 31 grudnia 2034 r. Możliwość ta ma dotyczyć pojazdów, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r. w § 2 w ust. 2: dodatkowo możliwość użytkowania ww. zespołu pojazdów przedłużono do dnia 31 grudnia 2026 r. w odniesieniu do pojazdów, w których termin dokonania adnotacji urzędowej w dowodach rejestracyjnych o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego upłynie 31 marca 2024 r. Tym samym zaproponowana zmiana nie spowoduje, że pojazdy, które w 2020 r. uzyskały adnotację w dowodzie rejestracyjnym ponownie będą musiały uzyskać taką adnotację.

2. w § 3: konieczność dostosowania zespołu pojazdów przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, tj. konieczność posiadania zespołu pojazdów: ciągnik + naczepa – do dnia 31 grudnia 2026 r., a w przypadku ośrodków szkolenia kierowców Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – do dnia 31 grudnia 2034 r.

Przewidywany termin wydania rozporządzenia to I kwartał 2024 r. (jm)