Legislacja

Rowerzyści i piesi na wałach przeciwpowodziowych. Definicja drogi rowerowej

21 maja 2014

W Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Akt wchodzi w życie po upływie 30 dni.

W Polsce jest około 9,5 tys. km wałów przeciwpowodziowych. I właśnie możliwość udostępnienia ich rowerzystom przewidywał prezydencki projekt ustawy, który Bronisław Komorowski przedstawił podczas wizyty w Grudziądzu - informowaliśmy Czytelników tygodnika PRAWO DROGOWE @ NEWS w sierpniu 2013 r. Dzisiaj ustawa została właśnie opublikowana.

64077e22bd52c1ee599eb5d377d0b13433624181

(470-38)

W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ustawa zmieniająca ustawę - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, dodaje definicję drogi rowerowej: “11a) droga rowerowa - drogę przeznaczoną do ruchu rowerów albo rowerów i pieszych, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem;”

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, ma na celu dopuszczenie poruszania się na rowerze wzdłuż po koronie wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwienie wyznaczania turystycznych szlaków rowerowych i pieszych oraz budowy dróg rowerowych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej oraz wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, wymagać będzie zgłoszenia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej albo dyrektorowi właściwego urzędu morskiego - w zależności od miejsca usytuowania drogi lub szlaku. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych lub czynności związanych z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego. Do wykonywania robót lub czynności będzie można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Sprzeciw zostanie wniesiony w przypadku stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska, utrudnią ochronę przed powodzią, zwiększą zagrożenie powodziowe lub będą mogły spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Analogiczną konstrukcję prawną przewidziano dla takich samych inwestycji podejmowanych na wałach przeciwpowodziowych, przy czym organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia i wniesienia sprzeciwu będzie marszałek województwa.

W związku ze zmianami w ustawie - Prawo wodne, zmodyfikowano także Kodeks wykroczeń (depenalizacja zachowania polegającego na przejeżdżaniu rowerem wzdłuż po wale przeciwpowodziowym) oraz ustawę o drogach publicznych (wprowadzenie definicji określenia droga publiczna).