Legislacja

Rozporządzenie dziś, jutro? Jednak…

22 marca 2022

Rozporządzenie dziś, jutro? Jednak…
(fot. PIXABAY)

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odpowiedź - na pytanie o termin publikacji rozporządzenia w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy - brzmiała: (…) powinno nastąpić w najbliższych dniach.

W ubiegłym tygodniu 17. marca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z inicjatywy Związku Województw RP (ZWRP) rozmawiano m.inn. na temat projektu rozporządzenia, które jest zarejestrowane pod numerem 154 [kliknij] [kliknij] w Wykazie prac legislacyjnych Rządowego Centrum Legislacyjnego. Jak czytamy w komunikacie z posiedzenia ZWRP dopytywał o stan prac legislacyjnych nad projektem. Oto jaka udzielona została odpowiedź, zacytujmy w całości stosowny fragment przywołanego komunikatu: „Z odpowiedzi resortu infrastruktury udzielonej podczas posiedzenia zespołu w dniu 17 marca br. wynika, że projekt został przekazany do podpisu Ministra, co powinno nastąpić w najbliższych dniach, tak aby zachować 14 dniowe vacatio legis. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 6 kwietnia br. co pozwoli na przygotowanie się do wprowadzenia nowej funkcjonalności w systemie informatycznym wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w zakresie profilu kierowcy zawodowego, w tym przeszkolenie pracowników z obsługi tej funkcjonalności. Resort zapewnił, że: Departament Transportu Drogowego podejmuje niezbędne działania, żeby projekt wszedł w życie w możliwie najszybszym terminie. Prace nad profilem kierowcy zawodowego trwają już od dawna i wraz z wejściem w życie projektu powinien on osiągnąć pełną gotowość operacyjną. Rychłe podpisanie i publikacja projektu pozwoli również na organizację niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi profilu kierowcy zawodowego.”. Tyle komunikat.

Z prostego rachunku wynika, że publikacja może mieć miejsce dziś lub najpóźniej jutro. W „Wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie” Rządowego Centrum Legislacji informacji nie odnajdujemy. Tymczasem przypomnijmy, iż w projekcie rozporządzenia znajdujemy jedynie następujący zapis: „§ 54. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2022 r.”. Dodajmy z tym dniem - na podstawie art. 14 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (2021.1997) - traci moc Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010  r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (2017.151). (jm)