Legislacja

Rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących - patrz ePD

15 marca 2013

7757e77f1ba229b88b45090968766fc2c136fb63

(Fot.: PD@N 458-38)

Opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących.

Rozporządzenie określa:

1)sposób prowadzenia przez podatników, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej “ustawą”, ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanej dalej “ewidencją”;

2)warunki używania przez podatników kas rejestrujących, zwanych dalej “kasami”;

3)termin zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego, rodzaje dokumentów, które są prowadzone lub składane w związku z używaniem kasy, oraz wzory tych dokumentów;

4)warunki zorganizowania i prowadzenia serwisu kas mające znaczenie dla ewidencjonowania oraz warunki, które powinny spełniać podmioty prowadzące serwis kas;

5)terminy oraz zakres obowiązkowych przeglądów technicznych kas.

Ustawodawca wyjaśnia pojęcia: dokumentu fiskalnego, faktury i raportu fiskalnego, fiskalizacji kasy, kasy z elektronicznym zapisem kopii, kasy powierzonej, kasy własnej, książki kasy, modułu fiskalnego kasy, numeru ewidencyjnego kasy, numeru unikatowego kasy, pamięci fiskalnej, paragonu fiskalnego i wiele innych. Szczególnie istotny wydaje się być rozdział poświęcony sposobowi prowadzenia przez podatników ewidencji oraz warunki używania kas rejestrujących. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r. Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania, które traci moc z dniem wejścia w życie ogłoszonego właśnie zgodnie z art. 9 ust. 7 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach.