Legislacja

Rynasiewicz w sprawie funkcjonowania ośrodków egzaminowania

28 lutego 2014

Grupa posłów Anna Paluch, Marek Polak i Michał Wojtkiewicz złożyła interpelację oznaczoną numerem 23138 w sprawie funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Pytali o “uregulowanie kwestii WORD-ów; czy resort może wpływać na koszty egzaminów na prawo jazdy; pytali o możliwość finansowania WORD z budżetu państwa; o częstotliwość kontroli ośrodków i egzaminatorów i instytucję odpowiedzialną. W imieniu resortu odpowiedzi udzielił Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu. Konkludował: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie prowadzi prac zmierzających do zmiany przepisów dotyczących sposobu działania i finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy określone są w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Interpelacja (nr 23138)

do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

Szanowna Pani Minister! W analizie Forum Obywatelskiego Rozwoju nr 15/2013 z 23 października 2013 r. zostaje udowodnione, na przykładzie egzaminu praktycznego na kategorię B, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mają interes w zwiększaniu liczby osób niezdających egzaminu na prawo jazdy, co przekłada się na dochody tychże ośrodków. WORD-y są obecnie maszynkami do robienia pieniędzy, które nie mają na celu obiektywnego oceniania umiejętności kierowców, a skupiają się na zwiększaniu własnych dochodów. Wysokiej liczby osób, które nie zdały egzaminu, nie można tłumaczyć tym, że nie mają odpowiednich predyspozycji do prowadzenia pojazdu, co może skutkować stworzeniem zagrożenia na polskich drogach, gdyż liczba wypadków i ofiar śmiertelnych na naszych rodzimych trasach jest znacznie wyższa niż w krajach, które mają dużo większą zdawalność egzaminów na prawo jazdy.

W związku z tym problemem proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1.Czy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ma projekt reformy, która ureguluje kwestię WORD-ów?

2.Czy MIiR może wpływać na koszty egzaminu na prawo jazdy?

3.Czy istnieje możliwość finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z budżetu państwa, aby dochody ośrodków nie pochodziły z egzaminów?

4.Jak często dokonuje się kontroli ośrodków ruchu drogowego i egzaminatorów oraz jaka instytucja jest za to odpowiedzialna?

Z poważaniem

Poseł Michał Wojtkiewicz oraz grupa posłów

Warszawa, dnia 5 grudnia 2013 r.

 

73ebc3330af2399e7e5eadcca157667626e1957f

(Fot.: PD@N 481-2-37l-instruktor.pl)

Odpowiedź Zbigniewa Rynasiewicza (fot.) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na przesłaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy piśmie z dnia 10 grudnia br. (znak: SPS-023-23138/13) interpelację pana posła Michała Wojtkiewicza oraz grupy posłów w sprawie funkcjonowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego przedstawiam następującą informację.

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym sejmik województwa tworzy po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego jest samorządową wojewódzką osobą prawną, a nadzór nad ośrodkiem sprawuje zarząd województwa. Zgodnie z przepisami art. 117 ustawy Prawo o ruchu drogowym do zadań ośrodka należy:

1) współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

2) współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;

3) organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

3a) organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

4) prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

5) prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

6) prowadzenie kursów:

a) doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

b) dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

c) reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;

d) reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowe i przeciwdziałania narkomanii;

7) organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

8) przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;

9) inna niż wymieniona w pkt 4–8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego może także wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa powyżej. Zgodnie z przepisem art. 119 ustawy Prawo o ruchu drogowym wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie, a przychodami ośrodka są:

1) wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

2) wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

3) wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

Ośrodek ponosi koszty z tytułu:

1) bieżącego utrzymania ośrodka;

2) wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

3) inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;

4) działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 1–3.

Dodatkowo należy wskazać, że ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności. Bezpośredni nadzór nad działalnością ośrodka, także działalnością finansową sprawuje zarząd województwa. Zgodnie z przepisami art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami marszałek województwa kontroluje wojewódzki ośrodek ruchu drogowego co najmniej raz na pół roku. Zakres, warunki i tryb przeprowadzania kontroli określa rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie prowadzi prac zmierzających do zmiany przepisów dotyczących sposobu działania i finansowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Opłaty za przeprowadzenie egzaminów państwowych na prawo jazdy określone są w rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

Z poważaniem 

Słowa kluczowe Sejm RP WORD