Legislacja

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - projektowane zmiany

7 grudnia 2021

Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg - projektowane zmiany
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji w Wykazie Prac Legislacyjnych rządu opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (nr wykazu - UD316) [kliknij]. Rekomendowane rozwiązania mają na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- Projekt ustawy o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie zmian do funkcjonowania Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozwolą na dostosowanie jego organizacji pracy do bieżących potrzeb w zakresie dofinansowania samorządowej infrastruktury drogowej w celu zapewnienia jej jak najsprawniejszego rozwoju oraz pobudzenia rozwoju transportu intermodalnego. Niniejsze zmiany wynikają z analizy praktyki w zakresie funkcjonowania Funduszu oraz są odpowiedzią na nowe wyzwania w zakresie usprawnienia rozwoju samorządowej infrastruktury drogowej na różnym poziomie szczebla podziału terytorialnego uwzględniając zarówno cele o charakterze lokalnym, jak i cele regionalne o bardziej szerokim i horyzontalnym znaczeniu. Potrzeba zmian wynika z konieczności dostosowania obszarów objętych wsparciem Funduszu do kierunkowych działań wynikających z programu Polskiego Ładu oraz z wdrażanej strategii Europejskiego Zielonego Ładu - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji.

Inwestycje drogowe. A cóż to za zmiany? Rekomendowane rozwiązania to przede wszystkim poszerzenie zakresu zadań jakie będą mogły być dofinansowane ze środków Funduszu. Natomiast założonym celem jest podnoszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce. A jeszcze szczegółowiej - rozwinięcie wyodrębnionych zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa pieszych w ramach zadań powiatowych i gminnych. Czyli takich elementów infrastruktury drogowej jak: drogi dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych, przejazdy, perony (autobusowe) wraz z dojściami, budowa dodatkowego oświetlenia drogowego zwłaszcza w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych. Wyodrębnione - jako oddzielne zadania - zostaną także zadania remontowe. Dla poprawy jakości projektów.

Fundusz celowy - rachunek bankowy. Autorzy projektu przewidziały także zmianę w funkcjonowaniu Funduszu. - Fundusz przestanie być państwowym funduszem celowym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 oraz 1773) a stanie się rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach podobnych do tych na jakich zorganizowany jest obecnie funkcjonujący Krajowy Fundusz Drogowy. Jak określono w uzasadnieniu: - Niniejsza zmiana podyktowana jest koniecznością usprawnienia i uelastycznienia procesów finansowych Funduszu. Zmiana charakteru funkcjonowania Funduszu wynika głównie z ograniczeń jakie ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) nakłada na funkcjonowanie państwowego funduszu celowego. Zgodnie z przepisami niniejszej ustawy wszelkie zmiany dokonywane w planie finansowym państwowego funduszu celowego muszą być dokonywane przez organ dysponujący tym funduszem po uzyskaniu zgody Ministra Finansów i opinii sejmowej komisji do spraw budżetu. Jeśli połączymy to z faktem iż w planie finansowym państwowego funduszu celowego mogą być dokonywane zmiany polegające na zwiększeniu prognozowanych przychodów i odpowiednio kosztów, mechanizm funkcjonowania takiego funduszu podlega znacznym ograniczeniom. Tym samym powoduje to trudność w płynnym i elastycznym zapewnianiu dofinansowania poszczególnych zadań na drogach samorządowych ze środków Funduszu z uwagi na fakt braku możliwości zwiększenia wydatków bez odpowiedniego równoczesnego zwiększenia przychodów. Dlatego też rozwiązania zaproponowane w projekcie przyczynią się do usprawnienia formuły zarządzania finansami Funduszu poprzez uproszczenie procedury uzgadniania planu finansowego, a tym samym zarzadzania samym Funduszem. Ponadto: - Jednocześnie nowa formuła współpracy ministra właściwego do spraw transportu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie środkami Funduszu usprawni sam ich przepływ z rachunku bankowego Funduszu na rachunek bankowy jednostki samorządu terytorialnego. W celu usprawnienia działania Funduszu przewiduje się przejście zawierania umów o dofinansowanie zadań mostowych od wojewody do ministra właściwego do spraw transportu.

Zgodnie z zapisami projektu Fundusz ma mieć wydłużony czas funkcjonowania tj. do 1 stycznia 2031 r. (dodatkowe 2 lata).

Nowelizacja przewiduje także zmiany w ustawie o drogach publicznych: zmianę mechanizmu przekazywania tzw. „starodroża” po wybudowaniu przez zarządcę dróg nowej drogi tj. zmiana mechanizmu „kaskadowego” zawartego w art. 10 ustawy o drogach oraz usprawnienie obowiązujących przepisów dotyczących lokalizacji kanałów technologicznych w pasie drogowym.

Resort infrastruktury oczekuje dalszej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zmieniona formuła Funduszu ma znacznie poszerzyć zakres zadań jakie mogą zostać dofinansowane z jego środków. (jm)