Legislacja

Senacka Komisja Infrastruktury rekomenduje Lex Uber wraz z „wrzutką”

10 maja 2023

Senacka Komisja Infrastruktury rekomenduje Lex Uber wraz z „wrzutką”
Posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury - 9 maja 2023 r. (fot. Tomasz Paczos/Kancelaria Senatu RP)

9 maja br. odbyło się 115. posiedzenie senackiej Komisji Infrastruktury. W porządku obrad m.in. rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Senatorowie oraz szerokie grono zaproszonych zgłosili wiele wątpliwości i propozycji dotyczących bezpieczeństwa pasażerów pojazdów „na aplikację”. „Wrzucona” do ustawy - podczas sejmowego procedowania - kwestia tzw. punktów karnych wraz z całością ustawy zostanie rekomendowana. Debata plenarna odbędzie się już dzisiaj.

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński przedstawiając zmiany legislacyjne wprowadzane ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 961 oraz druki sejmowe nr 3049, 3121 oraz 3121-A). Przypomnijmy - pierwotnie ustawa dotyczyła uregulowania kwestii dotyczących opłaty ewidencyjnej, w trakcie przygotowań dodane zostały propozycje zmian w zakresie poprawy bezpieczeństwa pasażerów korzystających z usługi przewozu osób tzw. taksówkami na aplikację. W tej kwestii na etapie prac senackich zostały zgłoszone poprawki, które w trakcie obrad Komisji analizowano. Są to propozycje uzgodnione ze stroną samorządową, a więc nabrały charakteru postulatów dotyczących organizacji pracy wydziałów komunikacji oraz dodatkowych obowiązków obciążających przedsiębiorców wykonujących pośrednictwo przy przewozie osób, a związanych z precyzyjną weryfikacją osób wykonujących przewozy (w trybie osobistego stawiennictwa), wprowadzeniem kar pieniężnych za naruszenia stosownych przepisów w wysokości 1-2 mln zł. Wiele uwagi poświęcono kwestiom, które zostały wprowadzone do ustawy w trakcie sejmowego procedowania, a dotyczą tzw. punktów karnych oraz przywrócenia kursów je redukujących. W tych ostatnich sprawach opiniowano, iż są to rozstrzygnięcia, które nie są związane z pierwotnym przedłożeniem projektu. Odnosząc się do zgłoszonych uwag J. Cieszyński, część z nich uznał za możliwe do uwzględnienia, natomiast kwestie nowych propozycji tych tzw. wrzutek minister uzasadniał: - Uwaga dotycząca kwestii związanych z punktami karnymi - tutaj podczas prac w Sejmie była zgoda co do tego, że to jest przepis który rzeczywiście jest racjonalny. Warto pamiętać o tym, że wprowadzony w ubiegłych latach pakiet zmian w Prawie o ruchu drogowym, który podniósł wysokość mandatów, który doprowadził do tego, że Polska jest krajem w którym najszybciej w całej Unii Europejskiej zmniejsza się liczba ofiar wypadków drogowych, uznaliśmy że warto przychylić się do postulatów środowisk przede wszystkim z kierowcami zawodowymi, bo to ich dotknie ta regulacja, Regulacja, która mówi o tym, że punkty karne są ważne nie rok - tak jak było przez wiele lat - tylko przez dwa lata. Był rok, wydłużyliśmy do dwóch i teraz zmiana przewiduje ponowne skrócenie do roku. Wynika to też z naszych analiz, które jasno wskazują, że odsetek kierowców którym to grozi jest dość niewielki. Mamy wszelkie powody, żeby przypuszczać, że to są właśnie zawodowi kierowcy, którzy popełniają wykroczenia, a te są bardziej związane z częstotliwością niekoniecznie z tym, że to są bardzo poważne naruszenia prawa, niż z tym że to są faktycznie piraci drogowi. Wydaje się, że to jest racjonalny kierunek zmian. To jest coś, co nie obniży bezpieczeństwa na drogach, a pomoże tym, którzy w ten sposób zarabiają na życie. Dla takiej osoby brak prawa jazdy, to jest po prostu brak możliwości zarobkowania. Senatorowie zapowiedzieli zgłoszenie kolejnych poprawek, a nawet pakiet poprawek. Mają one być zgłoszone podczas posiedzenia plenarnego. W dyskusji uczestniczyli także zaproszeni przedstawiciele zainteresowanych środowisk. Zgłoszono wątpliwości i propozycji: - „Nikt nie dotknął tematu bezpieczeństwa i ograniczeń dla kierowców, którzy nie powinni wsiadać za kółko prowadząc taksówkę”; „Te 29 tysięcy pojazdów jeżdżących po Warszawie zaczęło mieć coraz więcej kolizji”; „Polskie prawo jazdy dla przyjeżdżających spoza Unii Europejskiej to pomysł fantastyczny”; „potrzebne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy”; „obowiązku zagranicznego i polskiego zaświadczenia o niekaralności”; „wprowadzenia obowiązku badań psychofizycznych”; „wydłużenia okresu oczekiwania na prawo jazdy dla przyjeżdżających spoza UE”; „wypisy z licencji powinny być wydawane na kierowcę”; „obowiązek kontroli trzeźwości przed przystąpieniem do pracy”; „kontrole czasu pracy wykonujących przewozy osób” itd. Wysunięto postulat dalszych konsultacji.

W głosowaniu nad całością senatorowie jednogłosie przyjęli ustawę wraz z zaakceptowanymi poprawkami (8 głosów ZA). Sprawozdawcą Komisji i mniejszości Komisji został wybrany senator Artur Dunin. Ustawę uwzględniono w porządku obrad plenarnych zaplanowanych na dzień dzisiejszy. (jm)