Legislacja

Status prawny WORD?

14 września 2016

d31cf63caacbdb08beda28006bdf11180f4a2e52

Poseł Bogdan Latosiński zgłosił interpelację (nr 5461) w sprawie nadzoru prowadzonego przez marszałka województwa nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem oraz przez zarząd województwa nad wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego.

Do ministra infrastruktury i budownictwa zaadresowane zostały pytania dotyczące ewentualnych prac nad zmianami systemowymi mającymi na celu przejęcie przez wojewodów wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (jak to miało miejsce przez 1 stycznia 1999 r.?); w jakim kierunku idą ewentualne prace i na jakim są obecnie etapie? Jaki jest przewidywany termin wprowadzenia w/w zmian? oraz czy resort infrastruktury planuje zmiany systemowe polegające tylko na przydzieleniu wojewodom zadań polegających na zatrudnianiu egzaminatorów przy pozostawieniu pozostałych zadań w samorządach województw?

Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIB poinformował, iż Minister Infrastruktury i Budownictwa powołał Zespół doradczy do spraw szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Do zadań tego Zespołu, będącego organem pomocniczym Ministra Infrastruktury i Budownictwa, należy w szczególności analiza przepisówustawy o kierujących pojazdamiw zakresie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz przeprowadzenia egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz opracowywanie propozycji rozwiązań zmierzających do podniesienia jakości szkolenia i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. W ramach prac przedmiotowego Zespołu analizie może zostać poddany również status prawny wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, sposób ich funkcjonowania oraz nadzór nad nimi. I podsumowuje: ustalenia ww. Zespołu będą pomocne przy podejmowaniu decyzji o ewentualnych pracach legislacyjnych w przedmiotowym zakresie.

(547-132 fot. J. Michasiewicz)