Legislacja

To już trzeci taki wniosek do resortu transportu

8 lutego 2016

ff748e4f278baf047d15c1f539f414fc533a4a58

(532-68)

Opublikowano wystąpienie zaadresowane do wiceministra transportu i budownictwa Jerzego Szmita, a dotyczące uwzględnienia w stosownych przepisach (rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych) kwestii określenia dopuszczalnej prędkości określonej znakiem B-33 zastosowanym w zestawie ze znakiem A-11a po przejechaniu progu zwalniającego przez osobę egzaminowaną stosującą się jednocześnie do przepisu art. 20 ust. 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Wnioskodawcy - współpracujące organizacje reprezentujące środowisko ośrodków szkolenia kierowców – uzasadniają, iż podnoszona kwestia jest społecznie bardzo dolegliwa, a wskazywane niejednoznaczności regulacji prawnych skutkują rozbieżnymi interpretacjami oraz wątpliwościami co do profesjonalizmu państwowych organów stanowiących prawo. I dalej czytamy: skandalem jest, że od tylu lat organy nadzoru i kierownictwa niektórych WORD-ów wykorzystując wskazane niejednoznaczności prawne tolerują werdykty egzaminatorów skutkujące negatywną oceną za przekroczenie prędkości określonej znakiem B-33 zastosowanym w zestawie ze znakiem A-11a po przejechaniu progu zwalniającego przez osobę egzaminowaną stosującą się jednocześnie do przepisu art.20 ust.1 uprd. I propozycja tymczasowego rozwiązania problemu: Do czasu jednoznacznego uregulowania omawianej problematyki w rozporządzeniu apelujemy o przesłanie marszałkom województw sprawujących nadzór nad WORD-ami opinii resortu z sentencją jak w piśmie DTD MTBiGM znak TD-7km-053-35/08z 20.06.2008.