Legislacja

Trudne procedowanie „lex Uber”

26 kwietnia 2019

Trudne procedowanie „lex Uber”
Bogdan Rzońca, przewodniczący Komisji Infrastruktury, poseł sprawozdawca (fot. Kancelaria Sejmu, Rafał Zambrzycki)

24 kwietnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie sejmowych komisji: Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (CNT) oraz Infrastruktury (INF). Były to pierwsze czytania: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 1718) - uzasadniał poseł Paweł Pudłowski oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3368) - uzasadniał minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk. W dniu następnym Komisje ponownie debatowały, tym razem nad poprawkami do projektu.

Pierwszy z projektów – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 1718), dotyczy stworzenia otoczenia prawnego dla legalnego funkcjonowania i rozwoju nowoczesnych platform pośredniczących w usługach transportowych za pomocą technologii mobilnych. Projekt wpłynął do Sejmu 30 maja 2017 r. 7 lipca 2017 r. skierowany został do pierwszego czytania w komisjach.

Drugi z projektów to rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3368), dotyczy określenia jednakowych wymogów i warunków do równej konkurencji dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem przy przewozie osób samochodami osobowymi i taksówkami, co ma sprzyjać uczciwej konkurencji wśród przewoźników, a także zapewnieniu bezpieczeństwa pasażerom oraz skuteczniejszej kontroli prawidłowości wykonywania działalności gospodarczej przez pośredników i kontroli podmiotów z nimi współpracujących; ponadto przewidziano także możliwość stosowania aplikacji mobilnej jako alternatywnego urządzenia służącego do naliczania opłaty wobec obecnie stosowanego taksometru i kasy fiskalnej; zaproponowano również istotne ułatwienia dla osób rozpoczynających działalność związaną z przewozem osób. Projekt trafił do Sejmu 3 kwietnia 2019 r.

W obu przypadkach sprawa podstawowa to tzw. Lex Uber. Obecnych na Sali posłów oraz zaproszonych ekspertów poinformowano, iż dokonano analizy rozwiązań innych krajów europejskich. Poseł Paweł Pudłowski powiedział, najbliższym polskim jest model podobnej oferty funkcjonującej w Wielkiej Brytanii. - Jest to rozwiązanie polegające na tym, iż nie ruszamy reżimu, który dotyczy firm prowadzących przewozy taksówkowe. Natomiast wprowadzamy tzw. lekką licencję, dla tych wszystkich którzy poruszają się z wykorzystaniem aplikacji. Propozycja spotkała się z przychylnością stron w trakcie przeprowadzonych bardzo wielu konsultacji. - W drugim projekcie zrównujemy wymogi obu rynków i wprowadzamy jedną regulację dla obu, liberalizując rynek taksówkowy - informował dalej poseł. - Dzisiaj na Komisji mamy delegację wszystkich stron i to jest to miejsce i czas, aby o sposobie jaki ten obszar rynku, ten segment rynku uregulowany - mamy rozmawiać - podsumowywał swoją informację poseł. Uzasadniając wprowadzenie zmian z projektu wg druku 3368, minister Andrzej Adamczyk mówił o potrzebie równej i uczciwej konkurencji na rynku przewozu osób. - Naszą intencją, intencją projektodawcy jest, aby żadna z grup nie była uprzywilejowana np. poprzez uchylanie się od płacenia podatków, czy prowadzenie niezarejestrowanej działalności gospodarczej. Zaproponowane przez resort infrastruktury regulacje, stanowią kompromis zachowujący obecny model funkcjonowania rynku, w którym podstawowym pojazdem wykorzystywanym do wykonywania przewozów drogowych osób samochodem osobowym jest taksówka. Przyjęte przepisy umożliwią także prowadzenie kontroli podmiotów, które zlecają przewozy swoim kierowcom. Z uwagi na brak regulacji w tym zakresie, dotychczas było to utrudnione. (…) Jednocześnie projekt rządowy przewiduje uproszczenie do uzyskania licencji taksówkarskiej i licencji na przewozy okazjonalne, a także umożliwienie w przyszłości stosowania aplikacji mobilnych jako alternatywy dla taksometru i kasy fiskalnej w przewozach taksówkowych. Szczegółowe propozycje rozwiązań przedstawił minister Rafał Weber.

Dyskusja dotyczyła bardzo wielu spraw np.: oznakowania pojazdów dokonujących przewozów, a korzystających z aplikacji; skuteczną i jednoznaczną możliwość kontroli; rejonizacji wynikającej z posiadanych licencji; zasadności skasowania egzaminów z topografii miasta; spraw zaświadczeń, a nie oświadczeń osób świadczących usługę, a w przypadku osób z poza granic UE, aby takie zaświadczenie było poświadczone; ilości licencji i jej odpisów; skutecznej egzekwowania przepisów i kar itd.

Poseł Stanisław Żmijan przywołał wniosek czterech central zajmujących się przewozem osób, o cofnięcie projektu rządowego w celu „usunięcia wad prawnych oraz braków formalnych”. - Jest też uzasadnienie, w tym uzasadnieniu zawarte są bardzo poważne zarzuty - informował poseł. Pytał, czy procedowany projekt był skonsultowany ze stroną społeczną.

Nie możemy zapominać o bezpieczeństwie pasażerów, ustawodawca powinien zagwarantować bezpieczeństwo obywatelom - apelowali eksperci.

Minister Andrzej Adamczyk udzielił odpowiedzi na pytania posłów.

Kolejne posiedzenie wspólne Komisji. W dniu wczorajszym, 25 kwietnia br. odbyło się drugie czytanie na posiedzeniu nr 80 Sejmu i w efekcie dyskusji projekt skierowano ponownie do pracy w komisjach. Posłem sprawozdawcą był Bogdan Rzońca. Procedowanie odbywa się na projekcie rządowym (druki nr 3368 i 3395). Te przyjęły wspólny wniosek, aby część zgłoszonych poprawek przyjąć. (jm)