Legislacja

Priorytety resortu infrastruktury

26 kwietnia 2019

Priorytety resortu infrastruktury
Priorytety priorytetów resortu infrastruktury na rok 2019 [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

Resort infrastruktury przedstawił swoje priorytety na rok 2019. Wśród wymienionych i omówionych pomieszczono także projekt ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami, w szczególności w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Czyli jest szansa, iż tak oczekiwana ustawa trafi do procedowania. To dobra widomość dla pogarszającej się perspektywy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zabrakło nam takich regulacji jak: korytarze życia, urządzenia transportu osobistego i podobnych.

Przedstawiając informację o priorytetach resortu infrastruktury przedstawimy dwa bloki zagadnień. Po pierwsze transport drogowy. Tu minister Andrzej Adamczyk wymienia:

1) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UC65 - druk sejmowy nr 2985, 3066 i 3066-A). Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE w sprawie okresowych badań zdatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylająca dyrektywę 2009/40/WE. Nowy system badań technicznych pojazdów w celu zapewnienia wysokiej jakości tych badań opierać się będzie na nowych rozwiązaniach dotyczących szkolenia diagnostów oraz nowej metodyce nadzoru nad przedsiębiorcami prowadzącymi stacje kontroli pojazdów i nad ośrodkami szkolenia diagnostów oraz diagnostami. Nowe rozwiązania dotyczące badań technicznych pojazdów mają wpłynąć na realne podniesienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz ograniczyć ilość szkodliwych dla środowiska naturalnego zanieczyszczeń wytwarzanych przez niesprawne technicznie pojazdy. Projekt jest obecnie w Sejmie.

2) projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw (UD126) wraz z projektem ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (UD491)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz niektórych innych ustaw ma na celu poprawę funkcjonowania przewozów drogowych osób w transporcie publicznym, zapewnienie spójności komunikacyjnej kraju, eliminowanie tzw. białych plam transportowych w rejonach, gdzie regularna komunikacja autobusowa nie istnieje lub funkcjonuje w wymiarze niezaspokajającym podstawowych potrzeb transportowych pasażerów, a także przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu obywateli zamieszkałych na terenach oddalonych od aglomeracji miejskich (projekt aktualnie jest w trakcie uzgadniania z KWRiST). Projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewiduje utworzenie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Celem projektu jest wsparcie organizatorów - jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania organizacji autobusowego publicznego transportu zbiorowego. Dofinansowanie będzie przyznawane w formie dopłaty do kwoty deficytu pojedynczej linii o charakterze użyteczności publicznej (w kwietniu 2019 r. projekt będzie rozpatrywany przez Stały Komitet Rady Ministrów);

3) projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców (UD277)

Projekt ww. ustawy ma na celu stworzenie jednakowych warunków prawnych dla podmiotów prowadzących działalność w zakresie pośrednictwa przy przewozie osób, zwiększenie bezpieczeństwa przewożonych pasażerów oraz wyeliminowanie nieuczciwej konkurencji występującej na tym rynku;

4) projekt ustawy zmieniającej ustawę o kierujących pojazdami, w szczególności w zakresie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Zaproponowane zmiany mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projektowane zmiany w szkoleniu kandydatów na kierowców mają za zadanie poprawienie jakości szkolenia. Przewidziane zmiany dla podmiotów prowadzących szkolenia mają zagwarantować wysoki poziom kształcenia przyszłych kierowców co przyczyni się do ich lepszego przygotowania do egzaminu państwowego i bezpieczniejszej jazdy po jego zdaniu.

Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania dotyczące egzaminu państwowego na prawo jazdy mają na celu zagwarantowanie obiektywnego przebiegu i dokonywanej przez egzaminatora oceny umiejętności kandydata na kierowcę. Planowane zmiany pozwolą na merytoryczną, uczciwą oraz niezależną ocenę kandydatów na kierowców. Takie rozwiązanie powinno przyczynić się przede wszystkim do poprawy umiejętności przyszłych kierowców.

5) projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (pakiet deregulacyjny), Celem projektu jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań zawierających propozycje ułatwień dla właścicieli pojazdów, w tym również przedsiębiorców oraz zmniejszenia w związku z tym odpowiednio zadań dla organów samorządowych, w szczególności poprzez zniesienie obowiązku wydawania karty pojazdu, możliwość zachowania na wniosek właściciela pojazdu dotychczasowego numeru rejestracyjnego pojazdu czy też uproszczenia związane z czasową rejestracją pojazdów.

Kolejny – wśród wymienionych priorytetów resortu infrastruktury, to bezpieczeństwo ruchu drogowego:

1) ogólnopolskie działania informacyjno-edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) skierowane do uczestników ruchu drogowego powyżej 60 roku życia - akcja informacyjno - edukacyjna mająca na celu zmianę postaw i zachowań uczestników ruchu drogowego, co w konsekwencji przyczyni się do zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród rowerzystów i pieszych powyżej 60 roku życia. Działania w ramach akcji obejmować będą realizację poniższych zadań: - warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - w ramach akcji zaplanowano warsztaty na terenie całej Polski w 16 województwach skierowane do osób powyżej 60. roku życia - pieszych i rowerzystów; - warsztat rowerowy w ramach którego uczestnicy warsztatów będą mogli skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego roweru i uzupełnić ewentualne braki w oświetleniu rowerowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Działania te ukierunkowane są na poprawę stanu wiedzy o zagrożeniach na drodze, poprzez wzrost wiedzy o przepisach ruchu drogowego i konieczności ich przestrzegania.

2) kampania edukacyjna dotycząca konieczności udzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców - w ramach realizacji zadania zostaną wyprodukowane dwa spoty: tv i radiowy. Głównym celem realizacji projektu będzie kształtowanie odpowiednich zachowań społecznych oraz zmiana postaw uczestników ruchu drogowego. Planowane działania edukacyjno–informacyjne będą dążyły do wywołania refleksji, zainteresowania ale przede wszystkim do uświadomienia uczestników ruchu drogowego jak istotne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów ruchu drogowego, w szczególności w zakresie udzielania pierwszeństwa przejazdu. Zakłada się, że zmiana postaw będzie miała swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu liczby ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych spowodowanych przede wszystkim nieustąpieniem pierwszeństwa przejazdu.

3) ogólnopolskie szkolenia dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego - projekt zakłada przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Szkolenia dedykowane będą grupie docelowej obejmującej przedstawicieli kadry kierowniczej organów zarządzających ruchem na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz przedstawicieli zarządców dróg i policji, opiniujących projekty organizacji ruchu w procedurze zatwierdzania ich do realizacji. Założono, że realizacja działania wpłynie na wzrost świadomości kadry uczestniczącej w procedurach opracowania, opiniowania i zatwierdzania do realizacji projektów organizacji ruchu i w konsekwencji podniesienie jakości realizacji zadań z zakresu zarządzania ruchem drogowym i poziomu bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. (jm)