Legislacja

Trzeba wiedzieć

12 marca 2020

Trzeba wiedzieć
Dziennik Ustaw 2020 r. poz. 410 [kliknij]

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła pandemię nowego koronawirusa, alarmuje o zagrożeniach, zwraca uwagę na działania rządów. W Polsce, od wczoraj obowiązuje opublikowane w Dzienniku Ustaw Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (2020.410). Zajęcia zawieszają także szkoły wyższe. Jutro informacja o rozwiązaniach specustawy.

Zakres regulacji. Rozporządzenie określa: jednostki systemu oświaty, których funkcjonowanie zostaje czasowo ograniczone w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; okres, na jaki zostaje ograniczone funkcjonowanie jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1; zakres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w pkt 1.

Okres ograniczenia: 12 marca 2020 do dnia 25 marca 2020 r.

Czasowe ograniczenie – jednostki. Ograniczenie dotyczy obszaru całej Polski, publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Czyli: 1) przedszkoli; 2) innych form wychowania przedszkolnego; 3) szkół wszystkich typów; 4) placówek oświatowo-wychowawczych; 5) placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego; 6) placówek artystycznych; 7) placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania; 8) kolegiów pracowników służb społecznych.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Minister zastrzega m.inn.: w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe – zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę; do praktycznej nauki zawodu młodocianych organizowanej przez pracodawcę, który zawarł z nimi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosuje się przepisy prawa pracy.

Specustawa. Kolejną ważną kwestią jest pakiet osłonowy dla przedsiębiorców: ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty na rzecz poprawy płynności finansowej firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów. - Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał mnie do przygotowania – wspólnie z MF, ZUS, KAS, UOKiK, BGK, PFR i ARP – pakietu rozwiązań osłonowych dla przedsiębiorców. W efekcie intensywnych spotkań i rozmów w ostatnich dniach stworzyliśmy katalog działań, które mogą wesprzeć nasze firmy w obecnej sytuacji – powiedziała minister Jadwiga Emilewicz. Ministerstwo Rozwoju przygotuje projekt specustawy w tej sprawie – będziemy o najistotniejszych zapisach. Jak szybko – jeszcze nie wiemy. (jm)