Legislacja

Zatrzymanie/zawieszenie prawa jazdy. Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji

11 marca 2020

Zatrzymanie/zawieszenie prawa jazdy. Uwagi zgłoszone w trakcie konsultacji
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw. 30.1.2020 [kliknij]

Jak już informowaliśmy etap uzgodnień i konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawo o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw zakończony, opublikowano zgłoszone wnioski i opinie. Wśród nich odniesienia do planowanych rozwiązań dotyczących stosowania instytucji zawieszenia prawa jazdy. Czy zostaną uwzględnione?

W ramach uzgodnień zgłoszono opinie, które przywołamy w całości poniżej:

* Należy bardziej szczegółowo przedstawić planowane rozwiązania dotyczące stosowania instytucji zawieszenia uprawnienia do kierowania pojazdami oraz ich prognozowane skutki, w tym w zakresie obciążenia pracą organów kontrolnych. Należy również uwzględnić zmiany, które są proponowane w innym projekcie Ministerstwa Infrastruktury- ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami dot. zatrzymania prawa jazdy w przypadku kierowania pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na każdej drodze publicznej – ocenia Koordynator Oceny Skutków Regulacji Piotr Patkowski z Kancelarii

- Zmiany zaproponowane w przedłożonym projekcie wykraczają poza ujęte we wpisie do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UC18 (np. propozycje dotyczące rozszerzenia zakresu stosowania instytucji zawieszenia uprawnienia do kierowania pojazdami). W związku z tym, konieczne jest skierowanie stosownego wniosku o aktualizację wpisu do ww. Wykazu – przed przedłożeniem projektu pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów – ocenia Łukasz Schreiber, minister – członek Rady Ministrów;

- W projekcie, w związku z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (UD19) – proponuje się następujące zmiany dostosowujące do przepisów ww. projektu: (…) g) w art. 104a ustawy o kierujących pojazdami wymaga wyjaśnienia regulacja dotycząca ust. 2 – czy uprawnienia do kierowania osoby, której zatrzymano dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. k zostają unieważnione? Czy intencją jest unieważnienie wszystkich posiadanych uprawnień czy też dokumentu a nie uprawnień? – zgłasza wątpliwość z up. Wanda Buk Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji;

I tyle. W ramach konsultacji publicznych nie było odniesień do przywołanego przepisu. Tymczasem ciekawi jesteśmy odniesień do tych zgłoszonych. Tymczasem Rzadowe Centrul Legislacji wnioski przesłało do autora projektu – Ministerstwa Infrastruktury. Czekamy na odniesienie się do tych uwag. (jm)