Legislacja

Tzw. ustawa hulajnogowa czeka na publikację

19 kwietnia 2021

Tzw. ustawa hulajnogowa czeka na publikację
(fot. Piotr Wagner)

Prezydent RP 14. kwietnia podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 21. stycznia br. do Sejmu wpłynął projekt dotyczący uporządkowania ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego (takich jak np. deskorolka elektryczna, elektryczne urządzenie samopoziomujące itp.) oraz urządzeń wspomagających ruch (takich jak np.: rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga - napędzanych siłą mięśni) na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. 26. lutego uchwalony tekst został przesłany do Senatu, tu zaproponowano poprawki. Sejm powrócił do prac nad nowelizacją 30. br. Ustawa została uchwalona 30 marca [kliknij]. Podpisana ustawa trafiła do RCL w celu opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. 30. dni po tej dacie przepisy wejdą w życie. Może to być data majowa. (jm)

Komunikat Kancelarii Prezydenta RP

Warszawa, dnia 15. kwietnia 2021 r.

Informacja

o ustawie z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

         Celem ustawy jest wprowadzenie do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym rozwiązań mających na celu uporządkowanie ruchu hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego takich jak np.: deskorolka elektryczna oraz urządzeń wspomagających ruch takich jak np.: rolki, deskorolka, hulajnoga - napędzanych siłą mięśni na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu.

         Ustawa określa szczegółowo rodzaje pojazdów i urządzeń, kategoryzuje je i ustanawia odpowiednio do rodzaju urządzenia: reguły obowiązujące osoby nimi poruszające się, ograniczenia prędkości, zasady wyprzedzania, rodzaje lub części dróg na jakich mogą się poruszać, zakazy dotyczące zachowania w ruchu, dopuszczalne miejsca zatrzymywania się i postoju oraz sankcje - administracyjne i karne (wykroczeniowe) związane z naruszeniami tych reguł.

         W ustawie - Prawo o ruchu drogowym na nowo zdefiniowane zostały pojęcia takie jak: droga, uczestnik ruchu, pojazd czy pieszy. Dodano także nowe definicje - hulajnogi elektrycznej, urządzenia wspomagającego ruch oraz urządzenia transportu osobistego.

         Hulajnogę elektryczną zdefiniowano jako pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe. Przepis nie dopuszcza przebywania na hulajnodze elektrycznej więcej niż jednej osoby. Z kolei zgodnie z definicją urządzenia wspomagającego ruch jest to urządzenie lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzany siłą mięśni. W uzasadnieniu do projektu ustawy doprecyzowano, że przez urządzenie wspomagające ruch należy rozumieć wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi i inne urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, napędzane siłą mięśni osoby poruszającej się tym urządzeniem. Osoba poruszająca się przy użyciu takiego urządzenia nie jest pieszym ani kierującym pojazdem, stanowi odrębną grupę w ramach pojęcia uczestników ruchu drogowego. Ustawa określa również szczegółowe zasady poruszania się tych osób. Co istotne, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. W strefie zamieszkania ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami. Urządzenia transportu osobistego to z kolei pojazdy napędzane elektrycznie, bez siedzenia i pedałów, przeznaczone wyłącznie dla kierującego - z wyłączeniem hulajnogi elektrycznej, są to na przykład elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia samopoziomujące. Ustawa stanowi, że maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się takim urządzeniem to 20 km/h, podobnie jak w przypadku poruszania się elektryczną hulajnogą.

         Ustawa reguluje również szczegółowe zasady kierowania hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego.

         Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z:

1) drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów (jeżeli są one wyznaczone dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić),

2) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,

3) chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów.

         Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z:

1) drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych, jeżeli jest wyznaczona dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić,

2) chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów.

         Kierujący urządzeniem wspomagającym ruch jest obowiązany korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. Ponadto osobę tę na drodze dla rowerów obowiązuje ruch prawostronny. Obowiązek ten nie dotyczy poruszania się w strefie zamieszkania, bowiem w strefie tej osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch będzie mogła korzystać z całej szerokości drogi i będzie miała pierwszeństwo przed pojazdem. Natomiast podkreślenia wymaga, że w strefie zamieszkania pieszy ma pierwszeństwo zarówno przed pojazdem, jak i przed osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

         Każda osoba inna niż pieszy korzystająca z chodnika albo drogi dla pieszych będzie  obowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, a także będzie obowiązana do zachowania szczególnej ostrożności, ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu, natomiast pieszy poruszający się po drodze dla rowerów będzie obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego.

         Ustawa wprowadza także regulację dotyczącą dopuszczenia postoju roweru, hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym. W przypadku braku takiego miejsca wskazane pojazdy muszą być pozostawione jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi.

         W ustawie dodano regulację w której określone zostały maksymalne stawki kwotowe opłat za usunięcie z drogi i parkowanie hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego (123 zł za usunięcie oraz 23 zł za każdą dobę przechowywania).

         Ustawa dokonuje także zmiany w ustawie:

1) Kodeks wykroczeń - zmiana polega na wprowadzeniu nowego typu czynu zabronionego jako wykroczenia, polegającego na nieporuszaniu się przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego albo urządzenia wspomagającego ruch z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustępowaniu pierwszeństwa pieszemu;

2) o kierujących pojazdami – zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do tej ustawy osoby poniżej 18 roku życia, chcące kierować elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego będą obowiązane posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1, lub T. Z kolei minimalny wiek do kierowania takimi urządzeniami to 10 lat. Dzieci poniżej 10 roku życia będą mogły jednak kierować hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego ale wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

         Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.