Legislacja

Tzw. ustawa hulajnogowa uchwalona. Zacznie obowiązywać 30. dni po publikacji

31 marca 2021

Tzw. ustawa hulajnogowa uchwalona. Zacznie obowiązywać 30. dni po publikacji
30. marca 2021 r. posłowie zagłosowali nad zmianami w tzw. ustawie hulajnogowej - uwzględnili dwie poprawki zaproponowane przez Senat [kliknij] (fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu RP)

21. stycznia br. do Sejmu wpłynął rządowy projekt - tak potrzebnej i oczekiwanej - tzw. ustawy hulajnogowej. Debatowano, aby 26. lutego uchwalony tekst przesłać tekst do Senatu, tu senatorowie ostatecznie zaproponowali poprawki. Sejm powrócił do prac nad nowelizacją 30. Poprawki Izby Wyższej były przedmiotem obrad sejmowej Komisji Infrastruktury, która ostatecznie głosowała nad 8. poprawkami i zarekomendowała do uchwalenia 2. z nich. Do tekstu ostatecznego ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw [kliknij] trafiły właśnie te. Ustawa zostanie przesłana do podpisu i następnie trafi do RCL w celu opublikowania jej w Dzienniku Ustaw. 30. dni po tej dacie przepisy wejdą w życie. Przedstawiciele rządu mówią, że może to być połowa maja.

Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. W dniu wczorajszym - przed posiedzeniem plenarnym - obradowała Komisja Infrastruktury. Przedmiotem była uchwała Senatu w sprawie zamiany ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1044 [kliknij] i 1056 [kliknij]). Głosowano nad 8. poprawkami Senatu, uchwalono i rekomendowano tym samym - dwie z nich. Na 36. głosujących posłów 17. było za uwzględnieniem poprawek, 19. Przeciw - i tak odrzucono poprawki, które nie uzyskały rekomendacji: 1,4, 2, 3, 4, 7 i 8. Natomiast poprawki 5 i 6, uzyskały pozytywne stanowisko rządu i zostały uchwalone: 35 - ZA, 0 - PRZECIW, 0 - WSTRZYMUJĄCH SIĘ. Poseł sprawozdawca - Jerzy Polaczek - w imieniu Komisji Infrastruktury rekomendował je do przyjęcia.

27. posiedzenie Sejmu RP. 30. marca br. był trzecim dniem obrad 27. posiedzenia Sejmu RP. Sejm powrócił do prac nad nowelizacją ustawy - Prawo o ruchu drogowym. W porządku obrad Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1044 [kliknij] i 1056 [kliknij]). Przeprowadzono głosowanie nad 8. zgłoszonymi przez Senat RP poprawkami, dwie z nich Sejm przyjął:

- w 5. poprawce do ustawy o drogach publicznych Senat proponował dodać w nowelizowanej ustawie o drogach publicznych art. 20aa w brzmieniu: „Art. 20aa. 1. Zarządca drogi może ponadto planować i wykonywać oświetlenie przejść dla pieszych lub przejazdów dla rowerzystów na drogach publicznych na terenie zabudowy. 2. Zarządca drogi finansuje prace, o których mowa w ust. 1.”. Komisja Infrastruktura wniosła o przyjęcie tej poprawki. Za odrzuceniem poprawki głosowało 449 posłów. Większość bezwzględna – 225. 1 był za, 1 się wstrzymał, 447 było przeciw. Sejm poprawkę przyjął;

- w 6. poprawce do art. 4 ustawy nowelizującej Senat proponuje zmianę w ust. 1 - poprawka redakcyjna. Komisja wniosła o jej przyjęcie. Za odrzuceniem 6. poprawki, głosowało 446 posłów. Większość bezwzględna – 224. Nikt nie był za, 445 było przeciw, wstrzymał się 1 poseł. Sejm poprawkę przyjął.

Wejście w życie. Uchwalona przez Sejm RP 30. Marca br. ustawa zostanie przesłana do podpisu Prezydenta RP. Następnie skierowana do Rządowego Centrum Legislacji w celu publikacji. Zgodnie z jej art. 7 wejdzie w życie po upływie 30 dni właśnie od dnia ogłoszenia. Senat zaproponował zmianę na 60 dni. Posłowie odrzucili tę poprawkę: głosowało 450 posłów, większość bezwzględna - 226, za - 239, przeciw - 210, 1 się wstrzymał.

Nowelizacja dotyczy ustaw: Prawo o ruchu drogowym; Kodeks wykroczeń; o drogach publicznych; o kierujących pojazdami. Przedstawiciele rządu zapowiadają, iż uchwalone przepisy powinny wejść w życie w połowie maja br. (jm)