Legislacja

Ustawa o drogach ogólnodostępnych opublikowana

30 sierpnia 2023

Ustawa o drogach ogólnodostępnych opublikowana
Droga ogólnodostępna, to ta, która nie może mieć nadanego statusu drogi publicznej, albowiem nie spełnia warunków określonych w przepisach technicznych dla dróg publicznych. Stan prawny terenów pozostających we władaniu gmin od co najmniej 20 lat i na których są zlokalizowane drogi ogólnodostępne o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczone do korzystania przez nieokreśloną liczbę użytkowników, stanowiące uzupełnienie sieci dróg służących miejscowym potrzebom, funkcjonalnie zbliżone do dróg publicznych i połączone z drogami publicznymi – reguluje oczekująca na publikację ustawa uchwalona ustawy z dnia 13 lipca 2023 o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych (fot. PIXABAY)

Rządowe Centrum Legislacji pod poz. 1722 Dziennika Ustaw opublikowało Ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg ogólnodostępnych [kliknij]. Czyli dróg o utwardzonej powierzchni, po których odbywa się ruch pojazdów i pieszych, przeznaczonych do korzystania przez nieokreślona liczbę użytkowników, stanowiących uzupełnienie sieci dróg służących lokalnym potrzebom, funkcjonalnie zbliżonych do dróg publicznych i z nimi połączonych, ale którym nie może być nadany status drogi publicznej, albowiem nie spełnia warunków określonych w przepisach technicznych dla dróg publicznych.

Ustawa określa: szczególne rozwiązania dotyczące nabywania przez gminę własności niektórych nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne; organy właściwe w sprawach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych nieruchomości gruntowych użytkowanych jako drogi ogólnodostępne oraz zasady ustalania odszkodowania za niektóre nieruchomości gruntowe użytkowane jako drogi ogólnodostępne. Ustawodawca ułatwia sytuację ich użytkownikom, a także umożliwia prowadzenie inwestycji na nich, korzystania z dotacji np. na remonty itd. Poprzez to uporządkowanie stosunków własnościowych gminy otrzymają możliwość nabywania nieruchomości zajęte pod drogi ogólnodostępne, które pozostawały w ich władaniu od co najmniej 20 lat. Najczęściej są to drogi dojazdowe do pól, małych osiedli, czy nawet pojedynczych nieruchomości.

Nabycie własności nieruchomości, o których mowa następuje na podstawie decyzji o nabyciu nieruchomości. Decyzję o nabyciu wydaje właściwy miejscowo starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Wójt (burmistrz, prezydent miasta) może złożyć wniosek o wydanie decyzji o nabyciu nieruchomości najpóźniej do dnia 31 grudnia 2035 r.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 13 września 2023 r. (jm)