Legislacja

Ustawa o systemie homologacji pojazdów już w Senacie

14 marca 2023

Ustawa o systemie homologacji pojazdów już w Senacie
Poseł Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca, 8.3.2023 r. przedstawił Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia [kliknij] (fot. Jolanta Michasiewicz)

W Sejmie odbyło się trzecie czytanie i głosowanie nad rządowym projektem ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (druk nr 2975 [kliknij]). Głosowało - 449 posłów; Za - 234 Przeciw - 12 Wstrzymało się - 203 Nie głosowało - 11. Uchwalonym aktem zmienione będą ustawy: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Ustawa trafiła do Senatu RP.

Procedowany projekt dotyczył dostosowania polskiego prawa do przepisów m.in. UE, jeśli chodzi o system homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. W projekcie m. in. zaproponowano sposób wskazania organów krajowych właściwych do spraw homologacji, nowy system naliczania wysokości opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych, określono zasady wyznaczania służb technicznych w celu rzetelnego i prawidłowego przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych oraz wprowadzono alternatywną możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej (na zgodność z regulaminem ONZ nr 115).

Uchwalona ustawa określa [kliknij] zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w zakresie systemów homologacji obejmujących: homologację typu; homologację typu UE; homologację typu ONZ; homologację sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem; homologację montażu dodatkowej instalacji R115; krajowe indywidualne dopuszczenie pojazdu; unijne indywidualne dopuszczenie pojazdu; dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji; wprowadzanie do obrotu przedmiotu wyposażenia lub części, które mogą stwarzać poważne zagrożenie dla właściwego funkcjonowania istotnych układów; kontrolę zgodności produkcji; kontrolę zgodności montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu.

Uchwalonym aktem zmienione będą ustawy: ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r. - z wyjątkami. Przed nami procedowanie w Senacie RP. (jm)