Legislacja

Hulajnogi w małych miasteczkach i wsiach

26 sierpnia 2019

Hulajnogi w małych miasteczkach i wsiach
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do 9 września br. trwają konsultacje publiczne i opiniowanie oraz uzgodnienia międzyresortowe podanego przez Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji do wiadomości publicznej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów UD564).

Propozycje Ministerstwa Infrastruktury. Resort informuje, iż przygotowane propozycje przewidują m.in. uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) statusu prawnego urządzenia transportu osobistego poprzez jego zdefiniowanie. Przedmiotowa definicja określa parametry urządzenia takie jak: maksymalna prędkość do 25 km/h, masa do 20 kg, długość do 1,25 m, szerokość 0,9 m. Jednocześnie zmiana przepisów ustawy zawiera objęcie urządzenia transportu osobistego definicją roweru i tym samym urządzenie transportu osobistego staje się rowerem. W związku z powyższym, jako konsekwencja przyjętego w projektowanych przepisach rozwiązania: - do ruchu urządzenia transportu osobistego mają zastosowanie zasady ruchu przewidziane dla ruchu roweru (z uwzględnieniem określonych przepisami projektu wyłączeń), - minimalny wiek osób poruszających się przy użyciu urządzenia transportu osobistego wynosi 10 lat, - kierujący urządzeniem transportu osobistego może korzystać z części drogi przeznaczonych do ruchu rowerów: droga dla rowerów, pas ruchu dla rowerów, droga dla rowerów i pieszych. Wyjątkowo - przy braku infrastruktury drogowej przeznaczonej do ruchu rowerów - może korzystać z jezdni, na której dopuszczalna prędkość wynosi nie więcej niż 30 km/h. Jeżeli dopuszczalna prędkość na jezdni wynosi powyżej 30 km/h, kierujący urządzeniem transportu osobistego może poruszać się chodnikiem lub drogą dla pieszych, przy spełnieniu dodatkowych warunków (jazda powoli, zachowanie szczególnej ostrożności, ustępowanie pierwszeństwa pieszym). Ponadto projekt ustawy przewiduje określenie w przepisach ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124) wymagań dla podmiotów świadczących sprzedaż lub usługi wypożyczenia urządzeń transportu osobistego oraz wprowadzenie sankcji dla tych podmiotów w przypadku niestosowania się do wskazanych wymagań, a także określenie organów uprawnionych do nakładania wskazanych sankcji.

UTO w mniejszych miasteczkach i wsiach. Zapytany o ewentualne dodatkowe rozwiązania, które mogłyby zostać wdrożone w mniejszych miastach i wsiach przez samorządy Rafał Weber w imieniu resortu infrastruktury odpowiada, że - opracowany przez resort infrastruktury projekt ustawy nie przewiduje wprowadzenia odrębnych regulacji w przedmiotowym zakresie. W tej kwestii wskazać należy, że zgodnie z obecnym stanem prawnym jednostki samorządu terytorialnego posiadają wpływ przeznaczenie infrastruktury drogowej dróg i na ruch drogowy prowadzony na tych drogach. Decyzję o organizacji ruchu na danej drodze, czyli o sposobie umieszczenia m.in. znaków drogowych (pionowych, poziomych), którymi określa się dla jakich uczestników ruchu (rodzaju pojazdu) przeznaczona jest dana droga lub część tej drogi, podejmuje właściwy organ zarządzający ruchem. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym: - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zarządza ruchem na drogach krajowych; - marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich; - starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych; - prezydent miasta zarządza ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu (z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych). Natomiast zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.

Pytania pojawiające się w dyskusji publicznej. W dyskusji publicznej pojawia się coraz więcej wątpliwości, ale też propozycji. Resort infrastruktury nie będzie miał łatwego zadania pracując nad zmianami. Pojawiają się pytania (tu przytoczymy zaledwie kilka przykładowych) o: brak obowiązku jazdy w kasku; źle dobrane hulajnogi; status hulajnogi z siedziskiem; odpowiedzialność użytkowników uto korzystających podczas jazdy z telefonu; o jednoczesne korzystanie z urządzenia przez dwie osoby; ciągnięcia innych pojazdów; osób pod wpływem alkoholu itd. (jm)