Legislacja

W sprawie definicji pojazdu zabytkowego

28 lutego 2023

W sprawie definicji pojazdu zabytkowego
(fot. PIXABAY)

Grupa posłów zgłosiła do ministra kultury i dziedzictwa narodowego interpelacja w sprawie potrzeby dokonania nowelizacji innych ustaw w związku z przewidzianą zmianą definicji pojazdu zabytkowego. Oto co odpowiedział zapytany.

Grupa posłów skierowała do ministra kultury i dziedzictwa narodowego interpelację w sprawie potrzeby dokonania nowelizacji innych ustaw w związku z przewidzianą zmianą definicji pojazdu zabytkowego [kliknij]. Wystąpienie uzasadniano: - Do mnie oraz do mojego biura poselskiego zgłaszają się zaniepokojeni projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych niektórych innych ustaw (druk nr 2540) miłośnicy oraz właściciele pojazdów muzealnych. Bardzo mocno, słusznie podkreślają, że dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie badań okresowych zdolności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep odnosi się do kwestii warunków technicznych pojazdów, która nie każe nakładać na muzea podatków i opłat, zmuszając je do likwidacji. Wobec tego projektu ustawy o zmianie ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540) niezbędne jest jako absolutne minimum wprowadzenie zmian polegających na tym, że: w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych w art. 12 ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "6) pojazdu wpisanego do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami"; w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w art. 2 ust. 1 pkt 11 po lit. a dodaje się lit. b w brzmieniu: "b) pojazdu wpisanego do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami", a pozostałe litery określa się jako "c" i "d"; w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w art 3 pkt 5 po lit. a dodaje się lit. b w brzmieniu: "b) pojazdu wpisanego do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami", a dotychczasowa lit. "b" zostaje określona jako lit. "c".

Istota interpelacji. Istotą niepokoju wobec propozycji zmian definicji pojazdu zabytkowego bez uwzględnienia zmian w ustawie o opłatach i podatkach lokalnych; o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji wprowadzi na pojazdy muzealne mające powyżej 30 lat obowiązek płacenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, podatek od środków transportu (na pojazdy o masie powyżej 3,5 tony), niemożność odzyskania takich pojazdów z licencjonowanych stacji recyklingu pojazdów, finansowo niszcząc przez lata z trudem tworzone muzea pojazdów, oraz będzie niezgodna z celem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie badań okresowych zdolności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, które odnoszą się do kwestii warunków technicznych pojazdów, i żadnych innych, w tym dotyczących muzeów. Rejestracja pojazdu na "zabytek" przed wejściem w życie nowej ustawy w znacznym stopniu nie rozwiązuje problemu, bo na siłę eksponaty muzealne nie muszą być rejestrowane na "żółte blachy", a pojazd faktycznie kolekcjonerski może również zostać wpisany do inwentarza muzealnego, nawet jeśli nie ma 30 lat, po dacie wejścia zmian (np. prototypy, Papa Mobile papieża Franciszka, "Bestia" prezydenta Obamy, Mercedes wiozący podczas pogrzebu trumnę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Fiaty 126p w wersji Happy End). Autorzy wystąpienia pytają: Czy Ministerstwu znany jest problem i co zamierza w tej sprawie zrobić, np. popierając lub wspierając proponowane zmiany? Czy Ministerstwo zamierza wdrożyć ww. dyrektywę 2014/45/UE oraz chronić techniczne dobra kultury poprzez jeszcze dodanie: - w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych - art. 12 ust. 1 pkt 5, - w ustawie z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych - art. 2 ust. 1 pkt 11 lit. a, - w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w art. 3 pkt 5 lit., a po wyrazie "zabytkowego" myślnika oraz wyrazów "wpisanego do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków"; a tym samym należycie zabezpieczyć prawnie młodsze pozamuzealne pojazdy zabytkowe w sferze ubezpieczeniowo-podatkowo-recyklingowej, wpisane do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków?

Stanowisko resortu. Odpowiadający z upoważnienia ministra - Stanisław Sellin sekretarz stanu podsumował: - Jak wynika z treści interpelacji Państwa Posłów, głównym powodem wystąpienia do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego była interwencja właścicieli pojazdów muzealnych oraz miłośników motoryzacji zaniepokojonych projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, którzy obawiają się, że nowelizacja ww. ustawy, mającej na celu wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z 3 kwietnia 2014 r., spowoduje niekorzystne rozwiązania techniczne, podatkowe i formalne dla właścicieli pojazdów kolekcjonerskich czy zabytkowych. W swej istocie interpelacja dotyczy dwóch zasadniczych kwestii: nowej formuły badań okresowych określających zdolność pojazdów silnikowych do ruchu drogowego oraz zmiany definicji pojazdu zabytkowego. Kwestia badań okresowych pojazdów leży poza kompetencjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Natomiast w sprawie zmiany definicji pojazdu zabytkowego proszę przyjąć następujące stanowisko. (…) Odpowiadając na zawarte w interpelacji pytanie „Czy Ministerstwu znany jest problem i co zamierza w sprawie zrobić, np. popierając lub wspierając proponowane zmiany?”, należy stwierdzić, że Ministerstwu znany jest problem sprzeciwu środowiska kolekcjonerów pojazdów wobec proponowanych zmian. Właściciele pojazdów, właściciele muzeów, kolekcjonerzy obawiają się, że wprowadzenie znowelizowanych przepisów pozbawi ich możliwości ubiegania się o nadanie posiadanym przez nich pojazdom statusu pojazdu zabytkowego, to jest m.in. dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego na tzw. żółtych tablicach, co niesie za sobą określone korzyści (m.in. zniżki OC, krótkookresowe ubezpieczenia, ponowna rejestracji pojazdu wyrejestrowanego, dożywotni przegląd w przypadku pojazdów nieużytkowanych do celów komercyjnych). Ministerstwo popiera proponowane zmiany dostosowujące przepisy krajowe do przepisów unijnych, to jest dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/45/UE z 3 kwietnia 2014 r. W świetle proponowanych zmian legislacyjnych obawy zgłaszane przez muzealników i kolekcjonerów pojazdów nie mają uzasadnienia.

Odnosząc się do postulatu, aby do przepisów kilku ustaw (ustawy z 12 stycznia 1991 r. o opłatach i podatkach lokalnych, ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) dodać punkt w brzmieniu „pojazdu wpisanego do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;”, który miałby na celu „należycie zabezpieczyć prawnie młodsze pozamuzealne pojazdy zabytkowe w sferze ubezpieczeniowo-podatkowo- recyklingowej, wpisane do rejestru zabytków lub wojewódzkiej ewidencji zabytków”, przekazuję, iż w opinii Ministerstwa dodawanie w przepisach tego punktu wydaje się zbędne z trzech powodów: 1) proponowana nowa definicja pojazdu zabytkowego, obejmuje nadal pojazdy znajdujące się w inwentarzu muzealnym; 2) wpis do rejestru oraz wojewódzka ewidencja zabytków „należycie zabezpiecza interesy prawne właścicieli młodszych pozamuzealnych pojazdów zabytkowych”, poprzez objęcie tych pojazdów ochroną konserwatorską, także w „sferze ubezpieczeniowo- podatkowo-recyklingowej”, jak to ujmują Państwo Posłowie w swojej interpelacji; 3) w projekcie nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym art. 20 określa:  „Pojazdy zabytkowe zarejestrowane na podstawie przepisów dotychczasowych uznaje się za spełniające wymagania, o których mowa w art. 2 pkt 39 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. (jm)