Legislacja

W sprawie utraconego prawa jazdy

23 stycznia 2014

W sprawie utraconego prawa jazdy poseł Mieczysław Marcin Łuczak w interpelacji nr 22703 pytał ministra infrastruktury i rozwoju. Odpowiedział Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu we wskazanym resorcie. Pyta czy ministerstwo planuje nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, tak aby możliwe było wydanie tymczasowego zaświadczenia poświadczającego, że kierowca z powodu utraty prawa jazdy?

 

 

Interpelacja (nr 22703) do ministra infrastruktury i rozwoju

w sprawie utraconego prawa jazdy

Szanowny Panie Ministrze! We współczesnych czasach wraz z osiągnięciem pełnoletności, a potem rozwojem kariery zawodowej i życia osobistego zyskujemy nowe, bardzo ważne dokumenty: dowód osobisty, prawo jazdy, karty płatnicze i inne. Niestety czasem zdarza się, że w wyniku niedopatrzenia portfel zostaje zgubiony lub dostaje się w ręce złodzieja.

W myśl ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602) w przypadku zagubienia bądź kradzieży prawa jazdy należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na Policji, gdzie otrzymamy odpowiednie zaświadczenie potrzebne do wyrobienia duplikatu utraconego prawa jazdy, na które czeka się minimum 2 tygodnie. Takie zaświadczenie nie upoważnia jednak do prowadzenia samochodu w okresie oczekiwania na duplikat i nie uchroni nas przed mandatem w przypadku kontroli drogowej. Jest to dokument poświadczający jedynie fakt przyjęcia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy, lecz nie zastępuje on zagubionego dokumentu. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego:

1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem;

2) dokument stwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu;

3) dokument potwierdzający zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie oraz inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnej ustawy.

Kierowanie pojazdem na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie mając przy sobie wymaganych dokumentów, zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1.Czy ministerstwo planuje nowelizację ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tak aby możliwe było wydanie tymczasowego zaświadczenia poświadczającego, że kierowca z powodu utraty prawa jazdy oczekuje na wydanie jego duplikatu, a w tym czasie może w pełni korzystać z praw kierowcy?

2.Czy istnieje system, który odnotowuje osoby, które znalazły się w sytuacji utraty dokumentu prawa jazdy i oczekują na wydanie jego duplikatu?

Z poważaniem Poseł Mieczysław Marcin Łuczak

Wieluń, dnia 21 listopada 2013 r.

Odpowiedź

Zbigniew Rynasiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie infrastruktury i Rozwoju

Szanowna Pani Marszałek! W odpowiedzi na przesłaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, przy piśmie z dnia 26 listopada br. (znak SPS-023-22703/13) interpelację pana posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie wprowadzenia zaświadczeń o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami przy utracie prawa jazdy informuję, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) jedynymi wydawanymi w kraju dokumentami, które uprawniają do kierowania pojazdami silnikowymi na terytorium Polski, są odpowiednie prawo jazdy i pozwolenie wojskowe. Oznacza to, że żaden inny dokument, np. zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach, nie jest dokumentem, który może zastąpić dokument prawa jazdy. Obecne brzmienie przedmiotowych przepisów jest bezpośrednią implementacją zapisów dyrektywy 2006/126/WE w sprawie praw jazdy, a także przepisów Konwencji o ruchu drogowym zawartej w Wiedniu w 1968 r., które to wskazują, że dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami jest wydane przez właściwy kraj prawo jazdy. W przypadku wprowadzenia innych dokumentów zastępujących czasowo dokument prawa jazdy Polska naruszyłaby postanowienia przedmiotowych przepisów i jednocześnie naraziłaby polskich obywateli na kłopoty wynikające z posługiwania się, w szczególności przez kierowców wykonujących transport międzynarodowy, dokumentem zastępczym na terytorium innego państwa.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 1005, z późn. zm.) maksymalny czas od złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy do jego wydania nie powinien być dłuższy niż 9 dni. Zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, po otrzymaniu niezbędnych dokumentów i w wyniku ich pozytywnej weryfikacji, organ wydający przekazuje dane do podmiotu dokonującego personalizacji blankietów i dystrybucji praw jazdy w terminie nie dłuższym niż dwa dni. Następnie, zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia, wykonane prawo jazdy przekazywane jest do organu wydającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zamówienia. Z informacji, jakie posiada resort, czas ten zwykle jest znacznie krótszy.

Ponadto uprzejmie informuję, iż wniosek o wydanie wtórnika prawa jazdy jest rejestrowany w systemie teleinformatycznym, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionego rozporządzenia w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Biorąc pod uwagę powyższe, nie znajduję uzasadnienia dla wprowadzeniadokumentu, który czasowo zastępowałby dokument prawa jazdy, w przypadku kiedy osoba wystąpiła o wydanie wtórnika tego dokumentu.

Z poważaniem