Legislacja

W stanie wyższej konieczności bez utraty uprawnień

18 maja 2017

W stanie wyższej konieczności bez utraty uprawnień
Marek Borowski, senator RP (fot. Jolanta Michasiewicz)

Problem nie jest nowy, ale nadzwyczaj ważny. To - o czym już pisaliśmy - tzw. stan wyższej konieczności (np. dowóz chorego na oddział reanimacyjny, rodzącej do szpitala itd.) i utrata prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/godz. Z inicjatywą rozwiązania tego problemu wystąpiła grupa senatorów RP - reprezentowana przez Marka Borowskiego. Zaproponowany projekt nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami przewiduje, iż w przypadku popełnienia wykroczenia polegającego na przekroczeniu dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/godz. na obszarze zabudowanym prawo jazdy kierowcy nie było zatrzymywane w szczególnej sytuacji, gdy kierujący pojazdem działał w stanie wyższej konieczności „w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego życiu lub zdrowiu człowieka”. Jak to jest uzasadniane, nowelizacja ta ma na celu dostosowanie systemu prawnego do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. Trybunał za niezgodny z konstytucją uznał wtedy przepis Prawa o ruchu drogowym, który „nie dopuszcza wyjątków usprawiedliwiających kierowanie pojazdem z przekroczeniem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym”. Przepis powyższy został zaskarżony przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego. Sędziowie TK argumentowali, że starosta nie powinien zatrzymywać prawa jazdy, gdy mamy do czynienia ze stanem wyższej konieczności. Projektowana nowela przewiduje także sytuację, gdy w samochodzie przewożona jest większa liczba osób niż liczba miejsc określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

W ocenie skutków tej regulacji przywołano dane Komendy Głównej Policji, iż w 2016 r. było 33 020 przypadków zatrzymania prawa jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/godz. w obszarze zabudowanym. Brak jest statystyk, w ilu przypadkach przekroczenie prędkości spowodowane było np. transportem do szpitala chorego, którego życie lub zdrowie było zagrożone. Autorzy projektu przypuszczają, że takie sytuacje mają miejsce sporadycznie. Z informacji Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz z doniesień medialnych znane są przypadki przekroczenia dopuszczalnej prędkości wynikające z transportu do szpitala rowerzysty po wypadku drogowym, duszącego się dziecka, dziecka tracącego czucie w kończynach po uderzeniu w głowę oraz mężczyzny z urazem głowy po upadku z wysokości. Wiadomo, że przynajmniej w jednej z wymienionych sytuacji (transport rowerzysty) kierowcy zatrzymano prawo jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym. Według wyników badań przeprowadzonych w 2011 r. przez TNS Pentor na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury do najczęściej wymienianych przez kierowców przyczyn przekraczania prędkości należą: korzystne warunki pogodowe, dobry stan drogi, duża prędkość innych uczestników ruchu, dobry samochód, pośpiech oraz samopoczucie kierowcy. W badanej 1000-osobowej, reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków żaden z respondentów nie wskazał konieczności ratowania życia lub zdrowia człowieka jako przyczyny przekraczania prędkości.

W większości państw UE znaczne przekroczenie prędkości (od 30 do 50 km/godz.) skutkuje czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. W niektórych państwach (np. Francja, Hiszpania, Norwegia i Szwajcaria) za przekroczenie prędkości pow. 50 km/godz. (w Hiszpanii pow. 60 km/godz.) grozi kara więzienia. Brak jest informacji na temat wyjątków od zatrzymania prawa jazdy w następstwie przekroczenia prędkości w związku z koniecznością ratowania życia lub zdrowia.

Projekt w dniu 15 maja br. skierowany został do senackiej Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Termin na przygotowanie sprawozdania upłynie z dniem 29 czerwca 2017 r. (jm)