Legislacja

W oczekiwaniu na 90-dniowy termin rejestracji

10 czerwca 2021

W oczekiwaniu na 90-dniowy termin rejestracji
(fot. PEXELS)

W sprawie przepisów dotyczących naliczania kar w trybie art. 140mb ustawy - Prawo o ruchu drogowym do ministra infrastruktury zwrócił się poseł Piotr Kaleta [kliknij]. Dokładniej chodzi tu o sytuację, gdy właściciel nie dokonał rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej, a także nie zawiadomił starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. Ministerstwo Infrastruktury przypomina, iż stosowna ustawa została przygotowana [kliknij], a jej procedowanie nie zostało ukończone [kliknij].

Obowiązujące przepisy. Zgodnie z przepisem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (2019.1579), która wprowadziła do ustawy - Prawo o ruchu drogowym art. 140mb właściciele pojazdów sprowadzonych z terytorium Unii Europejskiej podlegają określonym karom. Zacytujmy: „Art. 140mb. Kto: 1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej wbrew przepisowi art. 71 ust. 7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.”. Dodajmy przepis wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jak ocenia składający interpelację: - Wprowadzenie ww. przepisu wprowadziło wiele problemów zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami sprowadzających z terytorium Unii Europejskiej, jak i osób, które dokonują pojedynczych zakupów takich pojazdów. Pojazdy sprowadzane z terytorium Unii Europejskiej w znaczącej większości trafiają do naszego kraju w stanie wymagającym naprawy blacharskiej lub wyspecjalizowanego mechanika. Powoduje to sytuację, w której niemożliwe jest dotrzymanie trzydziestodniowego terminu na rejestrację, określonego w art. 71 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Między innymi z powodu dużego obłożenia warsztatów. Tym samym przedsiębiorca z automatu narażony jest na karę. Kara ta naliczana w trybie art. 140mb podpartego zastosowaniem odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. To może doprowadzić do nakładania maksymalnych stawek kar przy kilkukrotnych naruszeniach terminu. Wszystkie te sytuacje mogą doprowadzić do dużych obciążeń finansowych dla osób zajmujących się tego typu działalnością. Podobny problem dotyczy przedsiębiorców zajmujących się obrotem pojazdami, o których mowa w ustępie drugim art. 140mb, a mianowicie: kto, będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wbrew przepisowi art. 78 ust. 2 pkt 1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, naraża się na nałożenie kary analogicznie jak w przypadku pojazdów opisanych w ustępie pierwszym. Także w tym przypadku trudne może być dotrzymanie trzydziestodniowego terminu. Duży wpływa może mieć na to poza uszkodzeniami pojazdu duże obłożenie klientami wydziałów komunikacji i wyznaczanie przez nie odległych terminów na rejestrację. Choć z pomocą przychodzi nam możliwość zgłoszenia nabycia, którego można dokonać także elektronicznie na platformie ePUAP.

Propozycje zmian. Poseł Piotr Kaleta proponuje rozważenie możliwości zmiany przywołanych powyżej zasad karania - w zakresie określonego 30-dniowego terminu. Wnioskuje o wprowadzenia obowiązującego 90-dniowego terminu. Zacytujmy kolejny przepis ustawy - Prawo o ruchu drogowym - jej Rozdziału 2 „Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu”: „Art. 71. (…) 7. Właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obowiązany zarejestrować pojazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.” I jeszcze jedna propozycja: - Rozwiązaniem mogłoby być także wyłącznie stosowanie ww. przepisu dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu obrotu pojazdami w stosunku do pojazdów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży sprowadzonych z krajów UE. Przedsiębiorca nie może zgłosić nabycia w wydziale komunikacji, a tym samym z góry skazany jest na karę.

Stanowisko resortu infrastruktury. Postawione zostało pytanie czy ministerstwo zamierza zmienić przepisy w tym zakresie? Czy jest możliwość zmiany zasad karania, a mianowicie wprowadzenie 90-dniowego terminu, o którym mowa w art. 71 ust. 7 PoRD? Odpowiedzi - w imieniu resortu infrastruktury - udzielił sekretarz stanu Rafał Weber [kliknij].

Odpowiadając wiceminister przypomniał, iż w związku z utrzymującym się zagrożeniem COVID-19 oraz pojawiającymi się wnioskami o ponowne wydłużenie terminów określonych w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (poprzednie wydłużenie tych terminów ustawą covidową obowiązywało od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.), Ministerstwo Infrastruktury zaproponowało ich wydłużenie z 30 do 60 dni na czas trwania epidemii. Co dalej? Oto jak wygląda procedowanie ustawy: - Propozycja ta została ujęta w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 20 maja 2021 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - ustawa została przekazana Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

I informacja co do zakresu zmian: - Wyjaśniam, że w propozycji tej wzięto pod uwagę, że efekty znacząco wydłużonego terminu na zarejestrowanie pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, mogą nie mieć korzystnego wpływu na działania i realizację ustawowych zadań przez inne organy i urzędy (np. egzekucja administracyjna), które polegają na korzystaniu z danych z prowadzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji centralnej ewidencji pojazdów. Zaproponowane wydłużenie terminów wpłynie na rozłożenie w czasie i terminowość realizacji obowiązków ustawowych przez właścicieli pojazdów, w tym również przedsiębiorców, a tym samym ułatwi organizację bezpiecznej pracy w organach rejestrujących i pomoże zmniejszyć ich obciążenie w okresie zagrożenia COVID-19.

Podsumowując – wskazany przez wiceministra etap procedowania ustawy nie uległ zmianie – czekamy na decyzje Senatu RP, jeżeli będą uwagi powrót pod obrady Sejmu, podpis i publikację [kliknij]. Ustawodawca określił, iż przywołany przepis wejdzie w życie z dniem publikacji/ogłoszenia ustawy. (jm)