Legislacja

Wygaszenie rejestracji ma nastąpić automatycznie

5 czerwca 2023

Wygaszenie rejestracji ma nastąpić automatycznie
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Kolejną dodatkową zmianą zaproponowaną w autopoprawce do rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości dotyczy pojazdów, które choć ujęte w Centralnej Ewidencji Pojazdów, jednak nie istnieją, nie były przeprowadzane badania techniczne, nie były ubezpieczana przez co najmniej 10 lat. Celem zmiany jest uporządkowanie ich stanu prawnego. Wygaszenie rejestracji ma nastąpić automatycznie.

Autorzy opracowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji [kliknij] projektu rządowego projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, a dokładniej autopoprawki [kliknij] do niego zaproponowali zmianę dotyczącą pojazdów, które latami stoją nieużywane, mimo, iż widnieją w Centralnej Ewidencji Pojazdów. W uzasadnieniu nowelizacji czytamy: „W analizy stanu pojazdów w CEP wynika, że znakomita część pojazdów objętych przepisem nie istnieje, a zatem w celu zniwelowania negatywnych skutków społecznych zadecydowano o wyłączeniu przepisów o obowiązku uiszczenia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2277 i 2640), w stosunku do pojazdów, po wygaśnięciu ich rejestracji). Uporządkowanie stanu prawnego pojazdów, co do których zachodzi istotne podejrzenie, że faktycznie już nie istnieją i nie poruszają się po drogach, jednak nie ma podstaw prawnych, które pozwoliłyby ich ostatnim właścicielom na wyrejestrowanie. Przewiduje się wygaszenie decyzji o rejestracji pojazdów wydanych przed 14 marca 2005 r., co do których właściciele pomimo ciążącego na nich obowiązku nie wykonywali badań technicznych ani nie ubezpieczali w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów przez okres co najmniej 10 lat. Pojazdy, co do których decyzja o rejestracji wygasła w ww. trybie będzie można swobodnie ponownie zarejestrować. Wygaszenie rejestracji nastąpi automatycznie w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję pojazdów. Na podstawie danych uzyskanych z centralnej ewidencji pojazdów samorządy będą zawiadomić o wygaszeniu rejestracji, m.in. w drodze publicznego obwieszczenia - co istotnie ograniczy konieczność zaangażowania samorządów w te czynności jak również obywateli maksymalnie upraszczając całą procedurę. Poprawka niesie korzyści zarówno dla obywateli, którzy nie będą „ścigani” za brak OC w zakresie pojazdu, którego faktycznie nie posiadają, a jednocześnie dane zgromadzone w systemie będą odzwierciedlały stan faktyczny liczby pojazdów.”.

Nowy zapis art. 8f miałby otrzymać brzmienie:

Art. 8f. 1. Decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nie posiadających ważnego okresowego badania technicznego i w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

3. Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji, o której mowa w ust. 1, może odbywać się przez publiczne obwieszczenie.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, nie później niż do dnia 10 marca 2024 r., przekaże właściwym starostom zestawienia sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów niezbędne do przygotowania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pojazd może podlegać powtórnej rejestracji. (…)”.

Jak się dowiadujemy chęć jego dalszego użytkowania, czyli nowa rejestracje nie będzie wiązała się z karą. Dotychczasowe decyzje zostaną cofnięte. To „ukłon w stronę niepłacących OC”, „to rodzaj amnestii dla niepłacących OC”, „Druk 3251-A przewiduje amnestię dla kisicieli, którzy kiszą pojazd od ponad 10 lat” czytamy w różnorodnych komentarzach. Wiele samochodów będzie można zezłomować bez konsekwencji kary za brak OC. (jm)