Legislacja

Jednak bez okresu próbnego!!!

24 marca 2018

Jednak bez okresu próbnego!!!

Ministerstwo Cyfryzacji zaproponowało – jak się dowiadujemy ze dobrze poinformowanych źródeł – kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, który trafi do Kancelarii Rady Ministrów. Ten opatrzony jest datą 22 marca 2018 r. Przewidziano – wchodzące w życie z dniem 4 czerwca 2018 r. – zmiany w ustawach: Prawo o ruchu drogowym; o kierujących pojazdami; ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Wśród pomieszczonych tu propozycji Ministerstwa Cyfryzacji, znajdujemy takie, które nie były przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i innych konsultacji oraz opiniowania. Projektu nie znajdujemy także na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tymczasem wśród proponowanych zmian… „W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami wprowadzony został przepis uchylający rozdział 14 tej ustawy „Okres próbny” (art. 91-95 ustawy). Zmiany dokonane w art. 99, art. 102, art. 103, art. 105 oraz art. 135 są konsekwencją tej zmiany”. Czyli… „8) uchyla się rozdział 14”; Ten punkt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami ma obowiązywać z dniem 4 czerwca 2018 r.

Przypomnijmy – w aktualnie dostępnym na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekcie, opatrzonym datą 20 lutego 2018 r. - tej, ani takiej zmiany w ustawie o kierujących pojazdami nie ma.

Czy ta najnowsza zmiana lub taka zmiana ułatwi, ale właściwie co ułatwi?

Zacytujmy fragment wstępny uzasadnienia przygotowanego przez autorów projektu: „Celem niniejszej nowelizacji jest optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu ogłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych (…).

Czyli jakie jest uzasadnienie uchylenia przepisów dotyczących okresu próbnego? Jednak powtórzmy postawione pytanie. Czy ta najnowsza zmiana lub taka zmiana ułatwi, ale właściwie co ułatwi? (jm)