Legislacja

CEPiK etapami. Z raportu opinii

20 marca 2018

CEPiK etapami. Z raportu opinii
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (kliknij)

Z datą 19 marca 2018 r. Rządowe Centrum Legislacyjne opublikowało raport opinii zgłoszonych do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Wśród zgłoszonych opinii PWPW podkreśliło konieczność dotrzymania minimum 3. miesięcznego terminu niezbędnego dla dostosowania wprowadzanych poszczególnych systemów z działającą ewidencją. Natomiast GIODO za niedopuszczalną uznało zasadę udostępniania danych osobowych ośrodkom szkolenia czy egzaminowania i wnioskowało, aby zasady udostępniania danych osobowych miały swoje podstawy w akcie rangi ustawy.

Przypomnijmy – ustawa sankcjonuje etapowe podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK 2.0 i stanowi kontynuację działań legislacyjnych zainicjowanych ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1926). Cel tej nowelizacji to optymalizacja działań związanych z wdrożeniem systemu CEPiK2.0 i wyeliminowanie ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich jego funkcjonalności oraz integracją i komunikacją z ponad 60 grupami Interesariuszy, w części dotyczącej CEK a także uzupełnienie, doprecyzowanie i uspójnienie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw”. Projekt zakłada uruchamianie funkcjonalności systemu CEPiK2.0 w następstwie komunikatu ogłaszanego przez ministra właściwego ds. informatyzacji określającego terminy wdrożenia dla poszczególnych rozwiązań technicznych.

I wracając do raportu. Stanowi on wypełnienie obowiązku, zgodnie z którym organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji obejmujący omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania. O tym kto znajduje się na liście konsultujących pisaliśmy zgłaszając wątpliwość dlaczego nie trafili tam przedstawiciele zainteresowanych ośrodków szkolenia kierowców, instruktorów itd. Wśród zgłoszonych uwagi i opinie zgłoszone m.inn. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych.

PWPW zgłasza: W art. 2 pkt 13 projektu ustawy uprzejmie proponujemy rozważenie uzupełnienia zakresu treści przepisu art. 138a ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz.978 i 2418 oraz z 2018 r. poz.138) poprzez nadanie ust. 2 następującego brzmienia: „2.Minister właściwy do spraw informatyzacji wskazuje termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1 w komunikacie ogłoszonym na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej. W komunikacie zostanie określony termin na dostosowanie systemów dziedzinowych do integracji z ewidencją nie krótszy niż 3 miesięcy od daty opublikowania komunikatu.". Wskazanie minimum 3 miesięcznego terminu na dostosowanie systemów dziedzinowych do integracji z ewidencją jest w naszej opinii niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu teleinformatycznego. Uwagę uznano za zasadną i potwierdzono: - Komunikat  będzie publikowany z 3-miesięcznym

GIODO zgłasza: W art. 3 pkt 1 lit. c tiret 1 podwójne tiret 5 (zmiana brzmienia art. 100aa ust. 8) za niedopuszczalne uznać należy upoważnienie do wydania rozporządzenia w zakresie sformułowania szczegółowego katalogu danych gromadzonych w ewidencji. Dotyczy to w szczególności przekazywania danych dot. zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, wykroczeń lub przestępstw stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego i przypisanych im punktach; instruktora, wykładowcy, ośrodka szkolenia kierowców i innej jednostki, instruktora techniki jazdy, ośrodka doskonalenia techniki jazdy, którzy prowadzili szkolenie; egzaminatora i wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, którzy przeprowadzili egzamin państwowy; psychologa, który wykonywał badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu oraz lekarza, który przeprowadzał badania lekarskie w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami; orzeczeń dotyczących przeciwwskazań do kierowania pojazdami itd. Należy mieć na uwadze, iż zasady udostępniania danych osobowych powinny mieć podstawy w akcie rangi ustawowej, zgodnie z art. 51 ust. 5 Konstytucji. Potrzeba eliminacji dowolnej interpretacji zakresu danych, podawana w p. 111.14 uzasadnienia jako przyczyna rozszerzenia delegacji do wydania rozporządzenia nie może być podstawą do tworzenia nieprawidłowych rozwiązań w zakresie procedur przetwarzania danych. Nowelizacja przepisów ustawy jest najlepszą okazją do wskazania katalogu udostępnianych danych na poziomie ustawowym. Analogiczne uwagi należy zgłosić do treści art. 3 pkt 1 lit. c tiret 4 podwójne tiret 3 (zmiana brzmienia art. 100ad ust. 4) oraz lit. d. tiret 3 podwójne tiret 3 (zmiana brzmienia art. 100h ust. 4). Ta uwaga została nieuwzględniona – jak czytamy w tabeli - zestawieniu opinii: - Uwaga nieuwzględniona. I uzasadniono: - Zastrzeżenie GIODO dotyczy przepisów w już obowiązujących przepisach i jest poza zakresem projektowanej nowelizacji. Koncepcja podziału danych ze względu na ich rangę i delegowania doprecyzowań dla danych, które nie mają rangi ustawowej zostało uchwalone w 2015 roku na podstawie nowelizacji, która była przygotowana przez Rządowe Centrum Legislacji i była konsultowana z GIODO.

Teraz – zgodnie z procedurami procesu procedowania projektów – przed nami przedstawienie projektu Radzie Ministrów i dalej Sejm, Senat, prezydent, publikacja. Kiedy? (jm)