Legislacja

Z zieloną tablicą? Czyli „elektryk”

18 lutego 2019

Z zieloną tablicą? Czyli „elektryk”
W obowiązującym rozporządzeniu § 28 ust. 3-5 otrzymują brzmienie: „3. Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej jest wytłoczony numer rejestracyjny: 1) barwy czarnej na białym tle albo 2) barwy czarnej na zielonym tle, w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem - składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu (fot. Jolanta Michasiewicz)

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekty rozporządzeń ministra infrastruktury dotyczące rejestracji pojazdów oraz wymagań dotyczących tablic rejestracyjnych. Od 1 stycznia 2020 r. na polskich drogach pojawią się pojazdy z zielonymi tablicami rejestracyjnymi.

Projekty. Resort infrastruktury przygotował projekty:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego.

Uzasadnienie regulacji. Wśród opublikowanych projekt zmieniający przepisy pomieszczone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (tekst jednolity: 2018.893). Konieczność przygotowania projektu tego rozporządzenia jest związana głównie z wykonaniem przepisu art. 55 pkt 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym dodała art. 71 ust. 2a wprowadzający przepis, że pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu. Przepis ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., ale niezbędne jest odpowiednio wcześniej rozpoczęcie prac legislacyjnych, aby zapewnić po ogłoszeniu rozporządzenia czas na certyfikację i przygotowanie produkcji ww. tablic - uzasadnia resort.

Zmiany w rozporządzeniu obowiązującym. Minister w rozporządzeniu obowiązującym określa wymagania dla barwy odróżniającej ww. tablice rejestracyjne od tablic stosowanych na innych pojazdach. Zaproponowano wprowadzenie zielonego tła tablicy oraz rozróżniającego je znaku legalizacyjnego, bez zmiany sposobu nadawania numeru rejestracyjnego, czcionki i innych wymagań odnoszących się do tablic rejestracyjnych. Sam wzór znaku legalizacyjnego dla tych tablic zostanie określony w odrębnym projekcie (na podstawie art. 75c pkt 2 uPRD). Nadto dodano definicje pojazdu elektrycznego i pojazdu napędzanego wodorem, odnoszą się one do pojęć zawartych w ustawie o elektromobilności:

„7) pojazd elektryczny - pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317, 1356 i 2348);

8) pojazd napędzany wodorem - pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.”;

Uwzględniono także sytuację przerejestrowania na terytorium RP; określono sytuację wydania dodatkowej tablicy wyróżniającej również dla bagażnika np. do przewozu rowerów; uwzględniono tablice wyróżniające także zmniejszone, motocyklowe i indywidualne. Nie przewidziano wprowadzenia zielonego tła dla tablic tymczasowych ważnych 30 dni, które mogą być ponownie używane przez organ rejestrujący dla innych pojazdów. Przewidziano zmiany załączników obowiązującego aktu. Przewidziano zachowanie ważności tablic wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów. Zaproponowano przepisy przejściowe.

Obowiązywanie. Pojazdy z zielonymi tablicami rejestracyjnymi (elektryczne i wodorowe) tj. czarne liternictwo i zielone tło pojawią się na naszych drogach od 1 stycznia 2020 r. Dla odróżnienia tablice z zielonym fontem na białym tle będą wydawane przy profesjonalnej rejestracji pojazdu. Nie zmienią się procedury nadawania numeru rejestracyjnych. Pojawi się natomiast nowy znak legalizacyjny: dla pojazdów elektrycznych z obwódką w kolorze czerwonym, dla zasilanych wodorem – żółtym. Przewidziano także wprowadzenie laserowo nanoszonej grafiki obrysu wizerunku orła. Przypomnijmy, iż od 1 lipca 2018 r. na przedniej szybie (prawy dolny róg) „elektryk” posiada specjalna naklejkę. (jm)