Legislacja

Zakaz działalności dla ośrodka szkolenia kierowców

14 grudnia 2007

Jeżeli szkolenie kierowców jest niezgodne z obowiązującym programem, starosta musi go zakazać – czytamy w “Rzeczpospolitej”. O rażącym naruszeniu warunków szkolenia może również świadczyć nieprawidłowa dokumentacja – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Jerzy A. od dziesięciu lat prowadził w Warszawie szkolenie na prawo jazdy oraz jazdy doszkalające. Podczas kontroli swierdzono m.in., że instruktorzy wpisywali do dokumentacji po kilka osób na tę samą godzinę, zwiększając sobie liczbę jazd. Wbrew przepisom rozporządzenia ministra infrastruktury z 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, szkolono osoby bez wymaganego zaświadczenia lekarskiego, wieku bądź zezwolenia rodziców. Nie zapewniano kursantom limitu godzin jazd. O rzekomych egzaminach wewnętrznych egzaminowani nic nie wiedzieli. Prezydent Warszawy zakazałJerzemu A. prowadzenia ośrodka i wykreślił go z rejestru działalności regulowanej. Takie konsekwencje przewiduje art. 104 ust. 1 i 2 prawa o ruchu drogowym w przypadku rażącego naruszenia warunków prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Jerzy A. odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, potem złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w końcu skargę kasacyjną do NSA. Argumentował, że szkolenie odbywało się prawidłowo, a tylko dokumentacja była nieprawidłowa, ponieważ instruktorzy nie przykładali do tego wagi. Art. 108 ust. 2 prawa o ruchu drogowym umożliwia w takim wypadku wyznaczenie terminu do usunięcia naruszeń. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że nieprawidłowości w dokumentacji również składają się na ocenę, że szkolenie było prowadzone niezgodnie z obowiązującym programem. Jerzy A. nie podważył skutecznie ustaleń organów administracji zaakceptowanych przez WSA. Naczelny Sąd Administracyjny oddaliłskargę kasacyjną. Jak wynika z art. 72 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru działalności regulowanej, może uzyskać ponowny wpis nie wcześniej niż po upływie trzech lat (sygn. I OSK 89/07).