Legislacja

Zakres czynności sekretarza stanu Jarmuziewicza

18 grudnia 2012

0df4aeb2e7e29b34d6de5a184fe9b58dfae8ae39(Fot.: PD@N 451-45jm)

W Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej opublikowano Zarządzenie nr 68 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz zakresu zastępowania Ministra przez Sekretarza Stanu: “§ 1.Sekretarz Stanu Tadeusz Jarmuziewicz (fot.) (MTJ): 1) z upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, zwanego dalej “Ministrem”, podejmuje decyzje i zajmuje stanowisko w sprawach: a) dróg i autostrad, b) transportu drogowego, c) lotnictwa, d) ochrony informacji niejawnych, e) zarządzania kryzysowego, f) obronności; 2) odpowiada za współpracę z Sejmem i Senatem, pełniąc funkcję sekretarza parlamentarnego; 3) z upoważnienia Ministra: a) występuje o nadanie odznaczeń państwowych, b) nadaje i wręcza honorowe odznaki resortowe i udziela w tym zakresie dalszych pełnomocnictw; 4) sprawuje merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez: a) Departament Dróg i Autostrad (TA), b) Departament Transportu Drogowego (TD), c) Departament Lotnictwa (TL), d) Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych (BZK); 5) w imieniu Ministra sprawuje nadzór nad: a) Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, b) Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, c) Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, d) Przedsiębiorstwem Państwowym “Porty Lotnicze”, e) Polską Agencją Żeglugi Powietrznej, f) Instytutem Transportu Samochodowego, g) Transportowym Dozorem Technicznym, h) Instytutem Badawczym Dróg i Mostów; 6) wykonuje zadania Ministra w stosunku do Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.