Legislacja

Samochody zostawmy w domu

31 grudnia 2012

“Dziennik Gazeta Prawna” przypomina, że nawet po niewielkiej ilości alkoholu kierowcom nie wolno prowadzić pojazdów.

 

Zawartość alkoholu w organizmie:

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu, albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3

Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość, lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość

I dalej przypomina to o czym wiedzieć powinniśmy. Czyli jaka ta odpowiedzialność być może – czy przestępstwo, czy wykroczenie:

Przestępstwo

Wykroczenie

Z kodeksu karnego wynika, że kierowca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym popełnia przestępstwo.

Warto wiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z przestępstwem bezskutkowym – już sam fakt prowadzenia pojazdu pod wpływem niedozwolonych substancji wypełnia znamiona przestępstwa i może zostać uznany za podstawę do skazania.

Kierowca może zostać ukarany za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu także wówczas, gdy już zdążył zaparkować na parkingu.
Jednak takie sytuacje mogą mieć miejsce wówczas, gdy wcześniej policja otrzyma informację o tym, że kierowca prowadził pod wpływem alkoholu.

Za jazdę w stanie nietrzeźwości kodeks przewiduje następujące kary:

• grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym;

• grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku – za prowadzenie innego niż mechaniczny pojazdu (np. roweru) na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania;

• szczególną karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 – w wypadkach recydywy, czyli ponownego popełnienia tego przestępstwa lub spowodowanie wypadku samochodowego przez nietrzeźwego kierowcę.

Oprócz wymienionych kar sąd nakłada na nietrzeźwego kierowcę środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Miejmy także na uwadze fakt, że w związku z nowelizacją kodeksu karnego z czerwca 2010 r. sądy mają obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze, gdy następstwem wypadku komunikacyjnego z udziałem nietrzeźwego kierowcy jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na zdrowiu oraz wówczas, gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Jeżeli podczas kontroli na zawartość alkoholu okaże się, że kierowca znajduje się w stanie spożycia alkoholu, będzie on odpowiadał jak za wykroczenie.

Artykuł 87 kodeksu wykroczeń określa tutaj pulę kar, jakie mogą zostać wymierzone:

• kara aresztu lub grzywny, nie niższej niż 50 zł, w praktyce orzekana kara finansowa jest znacznie wyższa.

• kara aresztu, która nie może przekroczyć 14 dni, ewentualnie sąd może orzec karę grzywny - jeżeli prowadzony pojazd nie jest pojazdem mechanicznym, lecz porusza się po drodze publicznej lub w strefie zamieszkania.

Zanim więc zdecydujemy się wsiąść za kierownicę pojazdu po wypiciu alkoholu warto zastanowić się nad możliwymi skutkami.

Pamiętajmy, że ryzykujemy nie tylko swoim życiem, ale i innych uczestników ruchu.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; Kodeks karny; Kodeks postępowania karnego.