Legislacja

Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe w projekcie nowego rozporządzenia

30 czerwca 2020

Żandarmeria Wojskowa i wojskowe organy porządkowe w projekcie nowego rozporządzenia
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Minister Obrony Narodowej skierował do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych.

Podstawa zmiany. W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowany został projekt (z dnia 12. czerwca) rozporządzenia w sprawie kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w przepisach art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Opublikowany tekst był poprzedzony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (2018.2230), które utraciło moc z dniem 1 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (2019.870).

Rozwiązywany problem. Utrata mocy obowiązującej, z dniem 1 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (2018.2230), powoduje konieczność wydania nowego aktu wykonawczego, który ureguluje sprawy przekazane na mocy art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zakres regulacji. Przygotowany przez ministra obrony narodowej projekt określa: organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego, pilotowania pojazdów oraz kierowania ruchem drogowym w związku z pilotowaniem pojazdów wojskowych, a także warunki i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w sprawie prowadzenia przez Policję ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Jak to określono w uzasadnieniu: - W celu ujednolicenia procedur związanych z wykonywaniem kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy Policji i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy wojskowych organów porządkowych, a w konsekwencji zagwarantowania równych praw osobom wobec których kontrola jest podejmowana, a także w celu zagwarantowania bezpieczeństwa organom dokonującym kontroli ruchu drogowego, niniejszy projekt odpowiednio oparto o rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (2019.2141).

Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ze względu na zakres regulacji zrezygnowano z przeprowadzenia konsultacji publicznych. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (jm)