Legislacja

Sposób ustalania wystąpienia zagrożenia brd

30 czerwca 2020

Sposób ustalania wystąpienia zagrożenia brd
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa [kliknij]

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1121 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa.

Rozporządzenie określa sposób ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa, w odniesieniu do podmiotu, o którym mowa w art. 37a ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.

Zdefiniowano pojęcia:

1) zatoru drogowego: – Rozumie się przez to utrzymujący się stan zatrzymania ruchu lub stan, w którym pojazdy poruszają się z zatrzymaniami, powodując tworzenie się narastającej kolejki pojazdów;

2) zdarzenia: – Rozumie się przez to nagłą sytuację wpływającą negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, której nie można było przewidzieć, w szczególności wypadek, kolizję, uszkodzenie drogi, pożar, powódź, zagrożenie terrorystyczne, katastrofę budowlaną lub osuwisko.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Z tą datą traci rozporządzenie poprzedzające, czyli rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu ustalania wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wystąpienia zdarzenia zmniejszającego stopień tego bezpieczeństwa (2018.2063), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2020.1087). (jm)