Legislacja

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach

15 listopada 2023

Zasada dyskontynuacji, czyli o utraconych projektach
Sejm RP (fot. Jolanta Michasiewicz

W poniedziałek, 13 listopada 2023 r. nastąpiła inauguracja X kadencji Sejmu RP. Posłowie złożyli ślubowanie, wybrano marszałka i jego zastępców, według informacji aktualnej na dzień dzisiejszy wpłynęły już pierwsze cztery projekty ustaw, których procedowanie rozpocznie się zaraz po powołaniu składów komisji. A co z projektami, które nie przeszły kolejnych etapów legislacyjnych? Nieuchwalone podczas kadencji parlamentu projekty ustaw trafiają do kosza, wynika z obowiązującej prawnej zasady dyskontynuacji.

Jak oszacowano projektów ustaw, które na koniec IX kadencji parlamentu, nie trafiły do procedowania jest nawet kilkaset. I właśnie w tym momencie działa zwyczajowa zasada dyskontynuacji. Polega ona na tym, że parlament, który kończy swoją kadencję, zamyka wszystkie sprawy, nad którymi pracował (niezależnie od tego, na jakim etapie się znajdują) i nie przekazuje ich nowemu parlamentowi. Wśród tych z IX kadencji także te dotyczące kierowców. Wymieńmy kilka ich przykładów:

- Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2540) - projekt mający na celu stworzenia spójnego systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów, który ma zapewnić wysoki poziom badań technicznych i poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także umożliwić sprawne reagowanie, eliminowanie i zapobieganie nieprawidłowościom związanym z przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów;

- Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk 3433) - projekt dotyczący przyznania strażnikom gminnym (miejskim) uprawnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem nieuprawnionym do poruszania się po wyznaczonym przez zarządcę drogi pasie ruchu dla autobusów określonym odpowiednim znakiem drogowym;

- Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 2076) - projekt dotyczący wprowadzenia rozwiązań prawnych stanowiących wsparcie dla ofiar przestępstw wypadków drogowych oraz ich osób najbliższych poprzez przyspieszenie procedury wypłaty świadczeń odszkodowawczych przez zakłady ubezpieczeń oraz propozycję zmiany przepisów zmierzających do znacznego obniżenia albo eliminacji kosztów sądowych od poszkodowanych - ofiar wypadków;

- Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 1920) - projekt dotyczący stworzenia podstaw prawnych pozwalających na zwrot pracownikom kosztów przejazdu prywatnym samochodem z napędem elektrycznym lub hybrydowym w celu służbowym;

- Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 1097) - projekt dotyczący zwiększenia odległości przy wyprzedzaniu rowerów do 1,5 m z konsekwencją przewidzianą dla wyprzedzania innych pojazdów jak wózki, motorowery oraz motocykle;

- Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (druk nr 690) - projekt dotyczący umożliwienia wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi na podstawie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy, co należy do zadań własnych powiatu, w sytuacji gdy pojazd nie jest odbierany przez właściciela albo gdy nie jest możliwe ustalenie właściciela pojazdu;

i inne [kliknij].

Z zamieszczonych na stronach internetowych Sejmu RP IX kadencji statystyk dowiadujemy się, że w mijającej kadencji do Sejmu trafiło 1016 projektów ustaw. W tym najwięcej autorstwa rządu - 537; grup posłów - 308; senackich - 71. Uchwalono 670 ustaw [kliknij].

*w tym 11 projektów obywatelskich, które wpłynęły w VIII kadencji Sejmu

Sejm RP. Dane statystyczne. Prace Sejmu. Podstawowe dane statystyczne dotyczące prac Sejmu (12 listopada 2019 r. - 12 listopada 2023 r.) [kliknij] (fot. screen)