Legislacja

Zmiany warunków technicznych dla elek

16 września 2013

6eb6b2d5632f702fec9ddfe60c64a56ed7fc8dae

(Fot.: PD@N 473-88jm)

Do uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia ministra transportu zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Zmiany dotyczą m.inn. dodatkowego lusterka wewnętrznego, motocykla w zakresie kat. A, A1 i A2. Określono minimalną masę własną motocykla na 175 kg (dotychczas nie było wymogu dotyczącego masy) oraz wskazano moc co najmniej 50 kW (dziś 40 kW). Ponadto przesądzono, że motocykl, na którym jeździ się z prawem jazdy kat. A. może mieć silnik elektryczny. Jak czytamy w uzasadnieniu zmiany przewidziane w projekcie w zakresie kategorii praw jazdy A, A1 i A2 rozszerzają zakres pojazdów, które można wykorzystywać do nauki jazdy i egzaminowania.

Projekt wprowadza więc zmiany w rozdziale 13 Działu III rozporządzenia w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, który określa dodatkowe warunki dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania. Projekt powstał w związku z koniecznością wdrożenia do prawa polskiego przepisów dyrektywy Komisji 2012/36/UE z dnia 19 listopada 2012 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy w zakresie dostosowania do zmian wynikających z tej dyrektywy – dodatkowych warunków dla pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania.

Zmiany powinny wejść w życie najpóźniej do 31 grudnia 2013 r.